Hoppa till innehåll

Planläggningen framskrider i Vårdalen – detaljplanen för Vårdalsängen kommer att läggas fram

Detaljplaneförslaget för Vårdalsängen har blivit färdigt. Stadsutvecklingsnämnden behandlar planen vid sitt möte den 11 oktober. Detaljplaneförslaget kommer att vara framlagt under oktober–november.

Kevätlaaksonniitty

Ett detaljplaneförslag har utarbetats för Vårdalsängen, och stadsutvecklingsnämnden beslutar om framläggningen av det vid sitt följande möte. Vårdalsängen ligger bredvid Vårberga och norr om det redan byggda området Vårdalen. Området är cirka 7 hektar stort.

Utkastet till plan för området var framlagt 2013, och då deltog invånare aktivt i möten som ordnades om planläggningen. Nästan 160 personer framförde då sina synpunkter på utkastet. De framförda synpunkterna har beaktats på många sätt i utkastet till detaljplan.
– Invånarnas viktigaste önskemål var att friluftsleden och parkremsan bevaras mellan Vårberga och Vårdalen. Planförslaget har utarbetats i enlighet med önskemål och i planen har friluftsleden och parkremsan med skog bevarats cirka 20–25 meter bred. Många önskade också att flervåningshusen placeras vid kanten av dalen och inte bredvid de nuvarande egnahemshusen, berättar planläggare Anne Rihtniemi-Rauh.
I planförslaget har man enligt invånarnas önskemål placerat kvarter för fristående småhus bredvid de befintliga småhusen. Fyra flervåningshus i fyra våningar är placerade längre bort i dalens kant. Träd av olika slag har planerats kring flervåningshusen, så från dalen sett kommer byggnaderna att skymta bakom träden.

– Radhus i två våningar kommer också att gränsa grönområdet. Parkzonen i dalen fortsätter som en enhetlig zon till de övriga planområdena i Vårdalen. Området för odlingslotter anvisas nära det nuvarande området med odling på odlingslotter, berättar Rihtniemi-Rauh om planförslaget.

Energieffektivt boende med upp till 200 bostäder

Byggrätten för bostadsbyggande i Vårdalsängen kommer att vara cirka 15 400 m²-vy.
I området har planerats cirka 40 egnahemstomter, av vilka 15 är små och lämpliga för byggande av minihus. I området har också planerats en stor tomt för små bostadshus som lämpar sig för byggande i bolagsform, på vilken man får bygga radhus, parhus och fristående småhus, samt två flervåningshustomter på vilken man kan bygga sammanlagt fyra flervåningshus. Kalkylmässigt kan cirka 180–250 bostäder byggas i området.

Vårdalsängen är en fortsättning på byggandet av en energieffektiv stadsdel i Skaftkärr. Energieffektiviteten styrs genom planbestämmelser och bygganvisningar.

Trafiken till Vårdalsängen kommer att ske via Östanvägen till Skaftkärrsvägen. Den nya anslutningen till Östanvägen planeras bli cirka 100 meter från ändan av Sampovägen mot norr.

Enligt förslaget läggs detaljplaneförslaget fram i oktober–november. Om godkännandet av detaljplanen framskrider planenligt i början av nästa år, kan byggandet av kommunalteknik inledas under 2023–2024.