Hoppa till innehåll

Planläggningen möjliggör en grön omställning samt en verksamhet med cirkulär ekonomi i Sköldvik och Kullo

En omfattande detaljplaneläggning framskrider i området av Sköldvik och Kullo. Syftet med detaljplanen är att koncentrera och effektivisera markanvändningen av industriområdet i Köldvik på den nuvarande platsen och att göra det möjligt för Neste Oyj och Borealis Polymers Oy att genomföra sina utvecklingsprojekt i riktning mot en grön omställning och främjandet av en cirkulär ekonomi med sikte långt in i framtiden.

Porvoon kaupungin tunnus.

Stadsutvecklingsnämnden får höra om planens framskridning 23.5.2023. Målsättningen är att komplettera och precisera planutkastets innehåll ännu under våren 2023 så att planutkastet skulle framläggas i juni. För invånare och andra, som är intresserade av planen, ordnas ett informationsmöte 7.6. kl 18.00–20.00 i Kullo bildningscentrum. Noggrannare uppgifter om tillställningen anges närmare tidpunkten.


Detaljplanearbetet inleddes på våren 2022 på ansökan av Neste Oyj och Borealis Polymers Oy. Planeringsområdet har under arbetets gång preciserats och uppgår nu till cirka 1235 ha. Planeringsområdet ägs till största delen av företagen Neste Oyj och Borealis Polymers Oy. Övriga ägare i området är bland annat Fortum Oyj, Borgå stad och privata markägare.

I stadsplanen anvisas det egentliga området för raffinaderier och petrokemiska anläggningar samt området av teknologibyn enligt den nuvarande verksamheten för ett kvartersområde för industri- och lagerbyggnader, där det finns / får placeras en anmärkningsvärd anläggning som tillverkar eller lagrar farliga kemikalier.

För en ny markanvändning anvisas områden på norra sidan av raffineriområdet, i närmiljön av den nuvarande Kulloviksvägen. I området anvisas ett nytt kvartersområde för industri- och lagerbyggnader, där det är tillåtet att placera olika industri-, lager- och stödfunktioner för att betjäna Sköldviks industriområde som orsakar risk för storolyckor.

I detaljplanen uppdateras också de reserveringar som gäller hamnområde, allmänt vägnät och övrig trafik. I norra delen av kvarterområden och på ön Illvarden anvisas en ny reservering för skyddsgrönområden.