Hoppa till innehåll

Staden söker ändring i domar angående avbruten lönebetalning

Tre anställda vid Borgå stad har dragit sin arbetsgivare Borgå stad inför rätta på grund av löner som varit utestående sedan våren 2020. Vid den tidpunkten utlystes undantagsförhållanden i Finland på grund av coronapandemin. Samtidigt konstaterade statsrådet att bland annat bibliotek, simhallar, idrotts- och hobbylokaler skulle stängas.

Porvoon kaupungin tunnus.

Enligt arbetsgivarens uppfattning var arbete i dessa stängda lokaler förhindrat. Borgå stad avbröt med stöd av 2 kap. 12 § 2 mom. i arbetsavtalslagen lönebetalningen till de arbetstagare som arbetade i de stängda lokalerna.

Tingsrätten avgjorde tvisten om den utestående lönen till de anställdas fördel genom en dom meddelad i juni. Staden anmälde missnöje med domen. Stadsstyrelsen behandlar ärendet vid sitt sammanträde den 5 september. Stadsstyrelsen föreslås besluta att överklaga domen hos hovrätten.

– Statsrådets meddelande om stängning av lokaler var en överraskning för Borgå. Det mest väsentliga ur stadens synvinkel är tolkningen huruvida staden i den situationen mitt under undantagsförhållandena och medan cornapandemin snabbt spred sig i själva verket hade en grundad anledning att betrakta statsrådets meddelande som förpliktande, konstaterar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Tingsrätten konstaterade i sin dom att staden hade stängt anläggningarna i fråga på eget bevåg.

– Här är vi av en annan uppfattning, och därför söker staden ändring och tolkning hos högre rättsinstans, fortsätter Ujula.

– För staden som arbetsgivare var situationen då och är det fortfarande extremt tråkig. Staden agerar i enlighet med lagar, förordningar och bestämmelser från högre myndighetsinstanser. Det ledde våren 2020 till att vi blev tvungna att avbryta lönebetalningen till många anställda, eftersom arbetet vid anläggningarna hade stoppats på grund av att de hade stängts, berättar personaldirektör Anu Kalliosaari.

– Vår avsikt var naturligtvis inte att de anställda skulle hamna i trångmål. Vi sökte ersättande arbete som alternativ och vi erbjöd de berörda tillfälle att ta ut semester, men det lyckades inte i samtliga fall, minns Kalliosaari då hon tänker på situationen våren 2020.

Överklagar man hos hovrätten, innebär det att tingsrättens dom ännu inte kan verkställas.

– Det är förstås verkligt förargligt att behandlingen i hovrätten leder till att det drar ut på tiden med att få ett slutligt avgörande och att de anställda ännu tvingas vänta, men frågan är principiellt viktig för hela kommunsektorn till och med på riksnivå, konstaterar stadsdirektör Ujula.