Hoppa till innehåll

Stadsborna får delta i utredningsarbetet för att förnya stadens kollektivtrafik

Kollektivtrafiken i Borgå stad förnyas år 2024. Just nu pågår en utredning för att kartlägga nuläget och granska system och de linjer som körs.

linja-auto.


I utredningsarbetet ingår också två invånarenkäter, eftersom staden vill att stadsborna ska få vara starkt delaktiga i förnyelsen.
– Vi hoppas att Borgåborna svarar aktivt på enkäterna, för det är ju för stadsborna vi gör denna förnyelse. Vi vill att Borgå ska ha ett fungerande kollektivtrafiksystem som möjliggör en bilfri livsstil för så många som möjligt, vilket också skulle främja stadens klimatmål, konstaterar trafikplanerare Matias Leinonen.
Förra gången frågades stadsbornas åsikter om kollektivtrafiken som en del av en separat kollektivtrafikutredning år 2021. Då konstaterades att ändringar i det skedet inte var ändamålsenliga på grund av den osäkerhet som pandemin förorsakade, och man beslutade att utvärdera frågan på nytt år 2023.
– En kollektivtrafik som huvudsakligen fungerar på marknadens villkor har efter coronatiden kommit till sin vägs ände i Borgå, så staden kommer att ta över ansvaret för att ordna kollektivtrafiken i de centrala områdena tillsammans med närings-, trafik- och miljöcentralen. I randområdena, såsom i skärgården och Sköldvik, torde trafiken fortsätta som nu, konstaterar Matias Leinonen.

Användarenkät och enkät om busslinjerna

Det kommer att ordnas två enkäter till stadsborna. I den första enkäten som öppnas i april kartläggs stadsbornas villighet att använda kollektivtrafik. Med enkäten utreds bland annat vilken ålders stadsbor som använder kollektivtrafik, samt hur och i vilken riktning de använder kollektivtrafik. Man frågar också åsikter om betalningssystem. Också de som använder beställningstrafik får berätta om sina erfarenheter och åsikter. Meningen är att invånarna redan i detta skede ska få möjlighet att kommentera preliminära planer för busslinjerna.
– I den andra enkäten får stadsborna kommentera planerna för busslinjer och tidtabeller mera noggrant. I det skedet har vi hunnit gå igenom resultaten av den förra enkäten och kunnat dra nytta av svaren i den fortsatta planeringen. I sista hand är det förstås en ekonomisk fråga hur omfattande och täckande busslinjerna är, säger Leinonen.
Staden informerar separat när enkäterna öppnas.