Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsen behandlar banlösningen

Stadsstyrelsen i Borgå behandlar på måndag 31 augusti Borgå stads ställningstagande gällande planeringsprojektbolaget för en snabb tågförbindelse österut.

Stadsstyrelsen i Borgå behandlar på måndag 31 augusti Borgå stads ställningstagande gällande planeringsprojektbolaget för en snabb tågförbindelse österut.

– Vi föreslår för stadsstyrelsen att Borgå preliminärt förbinder sig till att delta i grundandet av projektbolaget samt att delta i finansieringen av bolaget men högst 10 miljoner euro. Samtidigt måste man ändå också utreda förutsättningarna för att förverkliga en närtågsförbindelse mellan Helsingfors och Borgå och utöver fjärrtågsförbindelse också närtågsförbindelse mellan städerna, berättar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Finansieringsandelarna förhandlar man om noggrannare när det är klart vilken banans linjedragning är och det står klart vilka aktörer som bidrar i projektbolagets kapital. Det egentliga beslutet om att delta i projektbolaget görs senare av stadsfullmäktige.

Kommunikationsministeriet har inlett diskussioner med kommuner om bildande av ett planeringsprojektbolag för en banförbindelse mot öster. Ministeriet kartlägger nu kommunernas preliminära villighet att vara med och finansiera planeringen av banan och bilda ett projektbolag. Förhandlingarna om projektbolaget för den östra förbindelsen ska ordnas på samma villkor som förhandlingarna om projektbolagen för Finlandsbanan och entimmeståget till Åbo som kommer att bildas. Projektbolagets verksamhetsområde och uppgift ska vara planering av den nya banan som anknyter till projektet och finansiering av banan så, att den blir färdig att byggas.

Det mest ändamålsenliga alternativet för Borgå är Östbanan via Borgå och Kouvola

– Tjänsteinnehavarberedningen har kommit fram till att Östbanan, som går från Flygbanan via Borgå till Kouvola, är det mest ändamålsenliga alternativet för Borgå. Borgå deltar ändå med liknande principer också i grundandet av Kustbanan i öst, ifall staten går in för linjedragningen via Lovisa och Kotka till Luumäki. På lång sikt måste man ändå också kunna utveckla den östra kustbanan som en del av framtidens nationella och internationella bannätverk, fortsätter Ujula.

Enligt Trafikledsverkets utredning skulle Östbanan via Kouvola erbjuda Borgåborna en bättre servicenivå än den östra Kustbanan till Kotka och Luumäki. På Östbanan skulle fjärrtågens antal vara nästan dubbel jämfört med den östra Kustbanan. Passagerarmängden skulle vara större och också vägtrafiken skulle minska mer. Planerings- och byggnadskostnaderna för Östbanan är cirka 1,7 miljarder euro, alltså en miljard euro mindre än för den östra Kustbanan.

– Man måste också notera att det på östra Finlands område finns en bred gemensam uppfattning om att Östbanan behövs. Städerna i området har förbundit sig till beredningen av projektbolaget och också landskapsförbunden vill föra vidare Östbanan tillsammans med staten. Östra Kustbanan förespråkas av kustkommunerna runt Kotka.

– Borgå stad fattar ändå inte beslut om var tågbanan går. Staten fattar beslut om linjedragninen. Den nya banan går i varje fall via Borgå och tågen stannar i Borgå. Det är också anmärkningsvärt att nyttan av både Östbanan och den östra Kustbanan är mångfaldiga jämfört med de förbättringsprojekt som finns för den nuvarande banan via Lahtis.

Planeringskostnaderna sträcker sig över 6–10 år

Östbanans planeringskostnader uppskattas vara cirka 70 miljoner euro, av vilka staten står för 51 procent och kommunerna och andra aktörer står för 49 procent, alltså 34,4 miljoner euro. Östra Kustbanans planeringskostnader skulle uppgå till 11 miljoner euro, vilket skulle betyda 54 miljoner euro för kommunerna och andra aktörer. Finansieringsandelarna förhandlar man om noggrannare när det är klart vilka aktörer som deltar planeringskprojektbolagets kapital. Finansieringen antas sträcka sig över 6–10 år.
Elva städer i östra Finland har i början av sommaren meddelat att de är villiga att delta i förhandlingarna om ett projektbolag för Östbanan. I Östbanans ledningsgrupp har också en preliminär finansieringsberäkning gjorts. Beräkningen grundar sig på hur städernas tillgänglighet förbättras och invånarantalet, tillgänglighetsförbättringens andel är 70 procent och invånarantalets 30 procent. Förbättringen av tillgängligheten räknas enligt hur mycket restiden förkortas. Borgås tillgänglighet förbättras avsevärt mer än de andra städernas. I och med den snabba banan skulle man från Kungsporten i Borgå nå Helsingfors järnvägsstation på 32 minuter. För tillfället tar en bussresa i morgontrafik en aning över en timme.

Enligt beräkningen skulle därmed Borgås andel av kostnaderna vara 9,8 miljoner euro, vilket är 28,4 procent av städernas gemensamma planeringskostnader. I planeringen av den östra kustbanan har inte Borgå ännu noterats skilt.

– I Trafikledsverkets utredning har man också sett på baninvesteringarnas bredare ekonomiska verkningar. Enligt utredningen framstår Borgå som den som drar absolut mest nytta av en ny banförbindelse. Nyttan syns till exempel i att fastigheternas värde stiger, företagens produktivitet samt arbetskraftens rörlighet, berättar Jukka-Pekka Ujula.

Östbanan och östra Kustbanan i siffror

Östbanan: Flygbanan-Borgå-Kouvola

  • 19 fjärrtåg till Borgå per dygn
  • 13 000 fjärrtågspassagerare mellan Borgå och Helsingfors per dygn
  • Banans planeringskostnader 70 miljoner euro
  • Baninvesteringar 1,7 miljarder euro

Östra Kustbanan: Flygbanan-Borgå-Kotka-Luumäki

  • 10 fjärrtåg till Borgå per dyng
  • 8700 fjärrtågspassagerare mellan Borgå och Helsingfors per dygn
  • Banans planeringskostnader 110 miljoner euro
  • Baninvesteringar 2,7 miljarder euro