Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsen behandlar planeringen av Kokon idrottscentrum

Kokonniemen liikuntakeskus Oy har preciserat fortsatta planer för utvecklingen av Kokonområdet i fråga om idrottscentrumets totala kostnader och affärsverksamhetsplan. Samtidigt har man preciserat modellen för hur beslut om projektet fattas i stadsorganisationen och med vilken tidsplan.

Lapsijääkiekkoilija.

Stadsstyrelsen behandlar bolagets lägesöversikt vid sitt möte den 2 oktober. Stadsstyrelsen föreslås att planeringsarbetet ska fortsätta enligt beskrivningen. Avancemanget av beredningsarbetet kan följas i stadens webbtjänst.

– Vi planerar en stor helhet som ökar förutsättningar för idrott och evenemang samt stadens dragningskraft märkbart under de kommande åren. Investeringen är stor. Med perspektiv på stadens ekonomi och riskhantering är det motiverat att investeringen delas in i etapper som genomförs separat. Fullmäktige ska fatta ett principbeslut om helheten som sedan genomförs i etapper. Så kan idrottscentrumets område vara helt färdigbyggt under ett årtionde, beskriver stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Totalinvesteringen uppgår till ca 65 miljoner euro

I idrottscentrumsplanen ingår en ishall med två rinkar, en gatusträckning till området, parkeringsregleringar till cirka 650 fordon, förbättrande och landskapsanpassning av uteområden, en uppvärmd konstgräsplan, en ny allaktivitetsarena, en entréplan som förenar ishallen och allaktivitetsarenan och har lokaler med låg tröskel samt ombyggnad av Kokonhallen till en racketspelhall.

– Det totala investeringsbehovet enligt referensplanen har preciserats och är cirka 65 miljoner euro utan eventuella bidrag, berättar verkställande direktören Kalle Myllymäki i Kokonniemen liikuntakeskus Oy.

– Investeringen kan verkställas antingen så, att den räknas med i stadens balansräkning eller genom ett bolag som staden äger. Kokonniemen liikuntakeskus Oy har skisserat en modell där investeringarna delas in i nybygginvesteringar som genomförs av bolaget som staden äger och i gatu- och områdesbygginvesteringar som staden verkställer. Bolagets och stadens roll preciseras ändå under den fortsatta beredningen, funderar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Den stadsägda bolagets andel av investeringen räknas vara cirka 57 miljoner euro. Investeringen är tänkt att innehålla ishallen, allaktivitetsarenan, entrébyggnaden som förenar dessa inklusive lokaler med låg tröskel, intilliggande uteområden, 2/3 av parkeringsplatserna och renoveringen av Kokonhallen. Storleken på gatu- och uteområdesinvesteringar som staden tar hand om är cirka 8 miljoner euro.

Ett årtiondelångt projekt

– Stadens investeringsplan innehåller vid sidan om idrottscentrumet många betydande projekt under de följande åren, såväl skol- och daghemsprojekt som infrastrukturprojekt som möjliggör stadens tillväxt. I sin helhet uppgår stadens investeringsbehov under de följande fyra åren till över 170 miljoner euro när en ekonomiskt hållbar investeringsnivå är cirka 100 miljoner euro. Investeringar behöver delas in i etapper och schemaläggas på en längre tidsperiod, poängterar finansdirektör Henrik Rainio.

Totalinvesteringen i Kokonområdet föreslås delas in i tre huvudetapper. I den första etappen skulle det byggas ishallen och dess gårds- och parkeringsområden, gatu- och anslutningsområdet, den uppvärmda konstgräsen, upprustning av friluftsbadet och uteområden i anslutning till dessa. Kostnaderna för denna investeringshelhet beräknas vara cirka 26,4 miljoner euro.

– Byggandet av den första etappen i investeringsprojektet i Kokon kan enligt planerna inledas i början av år 2025 eller möjligen redan i slutet av år 2024. Den andra etappen står i tur efter detta, uppskattningsvis i slutet av det pågående årtiondet, berättar biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

Under den andra etappen byggs allaktivitetsarenan, arenan med låg tröskel samt övriga bygg- och uteområdesarbeten. Kostnaderna för denna helhet beräknas vara cirka 33,5 miljoner euro. I den sista etappen byggs Kokonhallen om till en racketspelhall.

Den totala effekten på stadens driftsbudget är cirka 3,3 miljoner euro per år

I beredningen har man också analyserat idrottscentrumets eventuella driftskostnader och nettointäkter samt bolagets möjliga affärsverksamhetsmodell som projektets främjare.

Enligt en intäkts- och kostnadsberäkning är skillnaden mellan bolagets drifts- och operationskostnader och bruttointäkter cirka 70 000 euro negativ på årsnivån.

– Effekten på stadens driftsutgifter är enligt aktuella uppskattningar cirka 3,3 miljoner euro på årsnivån när man också beaktar finansieringskostnader, markhyran och avskrivningar, beskriver finansdirektör Henrik Rainio.

Avgifter som tas ut av aktörer som använder idrottscentrumets lokaler har i beräkningen höjts måttligt jämfört med jämförelseobjekt.

– Vi har jämfört storleken på användningsavgifter å ena sidan med Kokonhallens nuvarande nivå och beträffande ishallen med prisnivån i andra ishallar i omgivningen. Nivån på användningsavgifterna är i dag i Borgå låg. Å andra sidan kommer idrottslokalernas kvalitetsnivå i och med nybygget att bli märkbart högre än på de nuvarande idrottsplatserna, berättar verkställande direktören Kalle Myllymäki.

Bolaget har planerats ha en affärsverksamhetsmodell med två etapper. I den första etappen koncentrerar bolaget sig i projektledningen av investeringshelheten och byggherreuppdragen. Efter att byggnaderna har blivit färdiga skulle bolaget kunna flytta sin tyngdpunkt till operering och förvaltning av idrotts- och evenemangslokaler.

– Investeringsfasen tar i varje fall flera år. Personalen informeras och hörs regelbundet under beredningen, och beredningen och beslutsfattandet som berör personalens ställning ska skötas enligt stadens normala samarbetsrutiner, betonar Fredrick von Schoultz.

Principbeslutet fattas före utgången av juni nästa år

– Bolaget arbetar nu en projektplan som blir färdig i slutet av året och därefter ska projektplanen sändas till nämnderna för utlåtanden. Vid sidan av detta pågår arbetet med ändring av detaljplanen. Planförslaget sänds till stadsutvecklingsnämnden i år, berättar biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

– Avsikten är att fullmäktige fattar ett principbeslut om projekthelheten med Kokon idrottscentrum och detaljplanen före utgången av juni nästa år.

Investeringsbeslutet som gäller genomförandet av projektets första etapp ska fattas i fullmäktige senast nästa höst. Samtidigt ska det beslutas om kapitaliseringen av bolaget och dess roll i att främja projektet.