Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 15.5.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Allmänna tomtöverlåtelsevillkor och priser 1.9.2023–31.8.2024

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå för stadsfullmäktige att tomtöverlåtelsepriserna och de allmänna tomtöverlåtelsevillkoren godkänns att gälla från 1.9.2023 till 31.8.2024. I fall radhustomter i Majberget delas genom tomtindelning till egnahemstomter, följs överlåtelsepriserna och -villkoren för egnahemstomter trots detaljplanebeteckningen AP.

Stadsfullmäktige i Borgå fastställer årligen överlåtelsevillkoren och priserna för tomter i detaljplaneområden. De nuvarande priserna och villkoren gäller till slutet av augusti 2023.

Budgetändringar i budgeten för år 2023

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att följande ändringar görs i budgeten för 2023:

  • Till koncerntjänsternas centraliserade lönereservering beviljas ett tilläggsanslag på 2,5 miljoner euro.
  • Till stadsutvecklingens investeringsobjekt nybygge av gator överförs 1,2 miljoner euro och till investeringsobjektet beläggning 0,6 miljoner euro från anslaget som har reserverats för investeringar i ombyggande av gator.
  • Det bindande målet för sektorn för växande och lärande, ”elevupptagningsområden stöder ett optimalt servicenät”, stryks ur budgeten för år 2023.

I budgetberedningen år 2023 beaktades de lönehöjningsreserveringar som man då hade kännedom om och man beredde sig på kostnadseffekter på cirka 2 procent. När avtalshöjningarna slutligen blev större än väntat saknar stadens budget totalt cirka 1,9 miljoner euro av anslaget för personalkostnader. Stadsstyrelsen beslutade vid sitt möte i mars premiera personalen för 2022 års arbetsinsats. För att täcka detta behövs det 0,6 miljoner euro mer i anslaget. Totalt behövs det således ett tilläggsanslag på 2,5 miljoner euro för löneutgifter i budgeten för år 2023.

Anslag för stadsutvecklingens investeringar överföras mellan sektorns projekt. Nettoanslaget till sektorns investeringar förblir i sin helhet detsamma efter interna överföringar.

I budgeten för år 2023 var ett av de bindande målen för sektorn för växande och lärande “elevupptagningsområden stöder ett optimalt servicenät”. Det bindande målet kan inte främjas eftersom både nämnden och fullmäktige strök justeringar av elevupptagningsområden ur budgetförslaget för sektorn för växande och lärande.

Välfärdsrapportens årsberättelse 2022

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt anteckna välfärdsrapportens årsberättelse 2023 för kännedom och sända den vidare till stadsfullmäktige för kännedom.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslöt stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.