Hoppa till innehåll

Välfärdsberättelse 2022: Borgåborna mår relativt bra – satsningar på motionsinriktade levnadsvanor och psykiskt välbefinnande behövs

Borgå välfärdsberättelse 2022 är färdig och den ger en övergripande bild över barn, ungas och vuxnas välbefinnande. Borgåborna mår väl enligt en nationell jämförelse. Exempelvis antalet unga personer utanför utbildningssystemet har minskat och barnfamiljerna klarar sig relativt bra när man uppskattar barnfattigdom och antalet som får utkomststöd.

Melojia Porvoonjoessa.

Borgåbornas välfärdstillstånd granskas årligen i välfärdsberättelsen genom att spegla det till tillgängliga indikatorer och som är jämförbara nationellt och till jämförelsekommuner.

Stadsstyrelsen behandlar välfärdsberättelsen i sitt möte den 15 maj och därefter går ärendet till stadsfullmäktiges behandling.

Man borde fästa uppmärksamhet vid motionsinriktade levnadsvanor

I Borgå borde man fästa uppmärksamhet vid motionsinriktade levnadsvanor och reducering av övervikt i alla ålderskategorier. Av barnen i årskurserna 4–5 rör sig 86,8 procent minst en timme per dag.

Motsvarande tal bland barn i årskurserna 8–9 är bara 22,5 procent och 21,8 procent i gymnasiet. Eleverna i grundskolans 8. årskurs har 6 procent sämre uthållighet, muskelkondition och motoriska färdigheter än de i årskurs 5. Nästan två tredjedelar av de som fyllt 17 år rör sig för lite jämfört med rekommendationer.

– Under senaste tid har det även på nationell nivå omtalats mycket att finländarna inte rör sig. UKK-institutets kostnadsberäknare visar att 76 procent av Borgåborna rör sig för lite och 83 procent är för mycket stilla, och detta uppskattas orsaka för sin del direkta och indirekta kostnader i miljonklass. Arbete för att främja motionsinriktade levnadsvanor behövs kontinuerligt, säger välfärdskoordinator Petra Bärlund-Hämäläinen.

Enligt välfärdsberättelsen och tidigare uppskattningar är det viktigt att staden också satsar på att förstärka invånarnas psykiska välbefinnande samt delaktighet och upplevelse av delaktighet. Med tanke på förlorade levnadsår kan betydelsen av stadens förebyggande rusmedelarbete igenkännas eftersom den största förorsakaren av för tidig död i Borgå är fortfarande alkohol och de ungas drogrelaterade dödsfall väcker stort bekymmer också nationellt sett.

Antalet unga personer utanför utbildningssystemet har minskat

Antalet unga som blir utanför utbildningssystemet i Borgå har minskat tydligt sedan år 2010. Då var 12 procent av de unga utanför utbildningssystemet, det färskaste motsvarande tal är 7,4 procent. Ungdomsarbetslösheten i Borgå var 13,4 procent året 2022.

– När vi jämför antalet unga utanför utbildningssystemet eller ungdomsarbetslöshet med jämförelsekommunerna placerar sig Borgå i mitten. Välfärdsberättelsens indikatorer visar också att barn och familjer med barn i Borgå klarar sig rätt så bra då man jämför barnfattigdom och antalet som får utkomststöd med jämförelsekommunerna, säger Bärlund-Hämäläinen.

– Vi är medvetna om att det för en del Borgåbor hopar sig olika och olika stora problem som överskuggar livet och minskar på välbefinnande. Polarisering och segregationsutveckling syns i våra tjänster, och denna oro har lyfts fram särskilt i skolorna. Av denna anledning bör åtgärderna särskilt inriktas på dem i svårare situation och med en ny syn på resurser, säger bildningsdirektör Sari Gustafsson.

Att främja välfärd och hälsa är enligt kommunallagen kommunens basuppgift. Hälso- och sjukvårdslagen som trädde i kraft 2011 samt lagen om ordnande av social- och hälsovård som trädde i kraft i början av året 2023 förpliktar kommunerna att främja invånarnas välfärd och hälsa samt årligen rapportera till fullmäktige om kommunbornas hälsa och välfärd samt om vidtagna åtgärder.