Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 16.1.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Stadsstyrelsens representanter i olika förtroendeorgan

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt utse sina representanter till följande förtroendeorgan:

  • nämnden för växande och lärande: Nina Uski
  • livskraftsnämnden: Markku Välimäki

Johan Söderberg föreslog att ärendet bordläggas. Förslaget förföll i brist på understöd.

Utnämnande av samarbetskommitténs arbetsgivarmedlemmar

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt utnämna stadsdirektören, biträdande stadsdirektören, bildningsdirektören och stadsutvecklingsdirektören till medlemmar i stadens samarbetskommitté. Stadsdirektörens ersättare är tjänsteinnehavare utsett av stadsdirektören. De andras ersättare är vikarier som förordnas för varje enskilt fall. Personaldirektören är föredragande i samarbetskommittén och anställningschefen är organets sekreterare.

Konstprogrammet för Västra åstranden, uppdatering av konstprogrammet

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna att det uppdaterade konstprogrammet 2014–2040 ska tills vidare följas som en bindande anvisning i samband med tomtöverlåtelser på västra åstranden.

Stadsutvecklingsnämnden beslutade 24.2.2015 att då staden överlåter tomter för försäljning på området som definierats i konstprogrammet för västra åstranden tillämpas procentprincipen för konst. I praktiken tas i samband med tomtförsäljningen en separat konstpeng ut, som möjliggör utförandet av konstprogrammet. Konstanskaffningarna stöder områdets princip för högklassigt byggande, de skapar en identitet för området och berikar stadsvyn. Konstprogrammet för västra åstranden från 2014 har fungerat som en anvisning för hur man placerar konst och för hur man samlar in konstpengar.

I det uppdaterade konstprogrammet för västra åstranden har man beskrivit redan genomförda projekt. Dessutom har man såsom i det ursprungliga programmet i huvuddrag beskrivit hur konstpengen fördelas och hur konstprogrammet utförs. Konstprogrammet för västra åstranden har enligt erfarenheter fungerat väl. Också byggarna har varit nöjda med konstanskaffningsmetoden och anskaffningarna. Det verkar också som att Borgåborna allmänt taget ser att man lyckats stärka västra åstrandens identitet med stöd av det genomförda konstprogrammet.

Tillsättande av tjänsten som stadsutvecklingsdirektör

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå för stadsfullmäktige att arkitekt Dan Mollgren i enlighet med tjänsteinnehavarlagen förflyttas från tjänsten som stadsplaneringschef till tjänsten som stadsutvecklingsdirektör.

Kevin Servin föreslog att tomtchef Pekka Söyrilä förflyttas till tjänsten som stadsutvecklingsdirektör. Förslaget förföll i brist på understöd.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.