Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 19.9.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Indikatorerna i stadsstrategin

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att fullmäktige godkänner indikatorerna i stadsstrategin för åren 2022–2025.

Affärsöverlåtelsen av centralen för förvaltningstjänster och avtalen mellan HPK Palvelut Oy och staden

Stadsfullmäktige har 26.1.2022 beslutat bilda ett bolag med namnet HPK Palvelut Oy. Bolagets verksamhetsområde är tillhandahållande av ekonomi- och personalförvaltningstjänster, ICT- och översättningstjänster och andra stödtjänster. Bolaget är en anknuten enhet som avses i lagen om offentlig upphandling och koncession.

Bolagets verksamhet kommer i gång när Borgå stad 1.10.2022 genom affärsöverlåtelse till bolaget överlåter verksamheterna i ekonomi- och personalförvaltningen, ICT-tjänster, översättningstjänster och andra stödtjänster. I dagsläget sköts dessa verksamheter i resultatenheten centralen för förvaltningstjänster.

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna avtalen och andra dokument som gäller affärsöverlåtelsen av förvaltningstjänster och personalöverföringen. Personaldirektören befullmäktigas att vid behov göra korrigeringar av teknisk karaktär i avtalet som gäller personalöverföringen och finansdirektören att vid behov göra korrigeringar av teknisk karaktär i köpebrevet som gäller anläggningstillgångar och avtal.

Stadsstyrelsen beslutade ytterligare godkänna det temporära serviceavtalet mellan staden och HPK Palvelut Oy för tiden 1.10.2022-31.12.2022 och serviceavtalshelheten fr.o.m. år 2023. Parterna förbinder sig till avtalen genom att underteckna särskilda avtalsdokument.

Mikaela Nylander, Kevin Servin, Frida Sigfrids, Henrik Rainio och Anu Kalliosaari deltog inte i behandlingen av ärendet.

Försäljning av företagstomt, Kungsporten, södra området

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att Borgå stad säljer Biltema Real Estate Finland Oy tomten 638-24-2004-1 inom området för detaljplanen Kungsporten, södra området (DP 433). Detta försäljningsbeslut gäller 8 månader efter att beslutet har vunnit laga kraft.

Enligt GEM Valuation Oy:s utvärdering (uppdaterad 19.1.2022) är det gängse marknadsvärdet 140 euro/m2-vy för byggrätten för tomen 638-24-2004-1. Priset för tomten är således 1 470 000 euro.

Biltema Real Estate Finland Oy tänker bygga en cirka 7500 m2-vy stor Biltemabutik på tomten. Varuhuset enligt Biltemas nya koncept kommer att erbjuda 25-40 jobb. Varuhuset ska utöver Biltemas olika varugrupper (bl.a. biltillbehör, byggande, fritid samt hem och kontor) inhysa ett Biltema cafe. Bolaget ska inleda byggandet ännu år 2022 och öppna den nya butiken under år 2023.

Besvär över Säkerhets- och kemikalieverkets beslut 24.8.2022 om att godkänna en förbehållsanmälan för beredning av ett malmletningstillstånd i östra Nyland

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt anföra besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol över Säkerhets- och kemikalieverkets beslut 24.8.2022, genom vilket verket godkände elementX Finland Oy:s förbehållsanmälan för beredning av ett malmletningstillstånd. I besvärsskriften kan det göras behövliga juridiska preciseringar.

Staden anser att godkännandet av förbehållsanmälan saknar förutsättningar som anges i gruvlagen.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.