Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 20.3.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att fullmäktige beviljar Riikka Lintukangas befrielse från uppdraget som ersättare i stadsutvecklingsnämnden och väljer en ny ersättare till stadstuvecklingsnämnden i stället för henne.

Stadsstyrelsen beviljade Riikka Lintukangas befrielse från uppdraget som ledamot i Vapora och valde Mirja Suhonen som ny ledamot i stället för henne.

Modell för barnkonsekvensanalys

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att modellen för barnkonsekvensanalys som nämns i redogörelsen införs. I och med att användningen av analysmodellen avancerar utvärderas hur modellen påverkar resurserna för beredning.

Bildningsnämnden antog i december 2022 en modell för barnkonsekvensanalys som enligt beslutet ska införas på sektorn för växande och lärande. Modellen för barnkonsekvensanalys har nu betraktats och vidarearbetats i en tvärsektoriell grupp där man har berett en version som lämpar sig för stadens alla sektorer. Lagstiftningen förutsätter att myndigheten utreder tillräckligt och korrekt ärenden som bereds. Barnkonsekvensanalys betyder i praktiken att utredningsskyldigheten som stadens myndigheter har preciseras i fråga om konsekvenser för barnen.

I beredningen har man ansett att när följande kriterier uppfylls kan man anse att en barnkonsekvensanalys ska göras för att kommunen agerar för kommuninvånarens rättigheter. Dessa kriterier är

  • beslutet har särskilda konsekvenser för en viss barngrupps välmående, hälsa, utveckling eller tillgodoseende av denna grupps rättigheter ELLER
  • beslutet innebär en exceptionell förändring i de tjänster som barnen får ELLER
  • beslutet har betydande konsekvenser för barnfamiljernas ekonomiska situation.

En barnkonsekvensanalys görs inte av beslut som gäller en individ, beslut som gäller tillfälliga lösningar och inte heller av beslut som saknar en alternativ lösning som realistiskt kan genomföras. Besluten som analyseras ska alltså vara väsentliga med hänsyn till helheten. Att göra en barnkonsekvensanalys är alltså inte en förutsättning för beslutsfattande och inledning av den ska övervägas. Att en barnkonsekvensanalys inte görs i fråga om ett visst ärende betyder dock inte att barnens särställning inte beaktas i beslutsfattandet. Beslutens konsekvenser för barnen betraktas i alla beslut som gäller barn. Detta är en del av god förvaltning och konsekvensmedveten beredning av besluten.

Val av representanter till Sydkustens landskapsförbund rf.

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt välja tre representanter och tre personliga ersättare till Sydkustens landskapsförbund r.f:s förbundsmöte.

  • Malin Lönnroth, ersättare Frida Sigfrids
  • Mikael Hiltunen, ersättare Ove Blomqvist
  • Gunilla Partanen, ersättare Brita Andersson

Stadsstyrelsen har ingenting att anmärka på mötets föredragningslista.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.