Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 7.12.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Budget för år 2023 och ekonomiplan för åren 2023–2025

Efter omröstningar beslutade stadsstyrelsen föreslå stadsfullmäktige att fullmäktige godkänner budgeten 2023 och ekonomiplanen 2023–2025. Stadsstyrelsen beslutade godkänna en stor mängd ändringar till stadsdirektörens förslag. Stadsdirektören kompletterade sitt förslag på mötet.

Finansdirektören befullmäktigades att göra tekniska korrigeringar före fullmäktigebehandlingen. Kompletteringar, ändringsförslag och röstningsresultat finns på separat bilaga.

Borgå stads förvaltningsstadga

Efter omröstningar beslutade stadsstyrelsen föreslå stadsfullmäktige att fullmäktige godkänner Borgå stads förvaltningsstadga. Stadsstyrelsen beslutade godkänna flera ändringar till stadsdirektörens förslag. Stadsdirektören kompletterade sitt förslag på mötet.

Val av representant till Eteva samkommuns samkommunstämma 15.12.2022

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt välja Johanna Aaltonen som Borgå stads representant till samkommunstämman.

Stadsstyrelsen gav vid mötet direktiv och vägledning för representanten vid samkommunstämman.

Val av förvaltningsorgan

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå för stadsfullmäktige att fullmäktige väljer ledamöterna till livskraftsnämnden och koncernsektionen enligt förvaltningsstadgan som fullmäktige har godkänt.

Dessutom beslutade stadsstyrelsen föreslå att fullmäktige konstaterar att bildningsnämndens medlemmar från och med 1.1.2023 är medlemmar i nämnden för växande och lärande och att fullmäktige för tydlighetens skull konstaterar att byggnads- och tillsynsnämndens namn har ändrats till tillstånds- och tillsynsnämnden.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.