Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 3.4.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Personalrapport 2022

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna personalrapporten för år 2022 och sända den till stadsfullmäktige för kännedom.

Året präglades av coronapandemin och av mängden sjukfrånvaro samt av arbetsvolymen. Dessutom gjorde man en betydande arbetsinsats för att sätta igång välfärdsområdet och för att bereda organisationsreformen.

Koncentrering av förvaltningslokaler, godkännande av hyresavtalet för entréplanen i Nimbushuset

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna hyresavtalet för Nimbushusets entréplan och befullmäktigade lokalitetsdirektören att underteckna det efter att bygglovet som ombyggnadsarbetena i hyresområdet kräver har beviljats.

Stadens nya verksamhetslokaler placerar sig i Nimbushuset i våningarna 2-4 som staden äger och omfattar totalt 2718 m2 lägenhetsyta. Lokalerna saneras så, att de blir moderna, omformbara och flexibla kontorslokaler till cirka 180 anställda hos Borgå stad och Posintra. Till lokalerna placeras stadsutvecklingens, livskraftens, växandets och lärandets, koncernförvaltningens och affärsverket Borgå kost- och städtjänsters verksamheter. För utvecklingsbolaget Posintra saneras nya lokaler i husets andra våning.

I Nimbushusets entréplan, i lokaler som hyrs av fastighetsbolaget Konsve byggs gemensamma kundbetjänings-, sammanträdes- och möteslokaler för alla som arbetar i huset. Största delen av sammanträden och möten ska ordnas i dessa och mötesflygeln i fjärde våningen. Med detta arrangemang försöker man lugna lokalerna i våningarna 2-3 för stadens egna anställda. Servicekontoret Kompassen flyttar från Kommungården permanent till hyreslokaler på gatuplanen.

Kvadratmeterhyran för affärslokalen, 28 €/m2/månad, som står i hyresavtalet har säkerställts av utomstående experter och det har säkrats att hyran motsvarar den nuvarande tidpunkten och lokalens läge.

Svar på fullmäktigemotion om inrättande av en stadsbildsarbetsgrupp

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna svaret enligt förslaget. Tuuli Hirvilammi lämnade en protokollsanteckning i ärendet.

Klimatprogrammets indikatordata 2022

Ärendet togs bort från föredragningslistan. Stadsstyrelsen behandlar ärendet senare.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.