Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämndens beslut 13.2.2024

Porvoon kaupungin tunnus.

Nämnden valde Ralf Ajalin Oy till entreprenör för den gamla bron

Stadsutvecklingsnämnden beslutade välja Ralf Ajalin Oy till leverantör av byggentreprenaden för den gamla bron i Borgå under åren 2024–2025. Upphandlingens värde är 2 015 727 euro.

Borgå stad begärde genom en nationell upphandlingsannons publicerad den 4 december 2023 anbud på en byggentreprenad med anknytning till byggandet av en balkbro av limträ i Gamla Borgå. Bron i fråga ligger i Gamla Borgå och förenar Gamla Helsingforsvägen med Brobacken.

Inom tidsfristen före 19.1.2024 kl. 12.00 lämnades in sex anbud på byggentreprenaden, och alla uppfyllde de angivna lämplighetskraven. I denna konkurrensutsättning var urvalskriteriet enligt anbudsförfrågan en poängsättning där priset utgjorde 80 % och de kvalitativa faktorerna 20 % av valet. Mätt enligt dessa kriterier var det bästa anbudet i de totala poängen Ralf Ajalin Oy (87,0 poäng), det näst bästa var MPV Infrarakenne Oy (75,2 poäng) och det tredje i jämförelsen var Kreate Oy (69,2 poäng).

Nämnden uttalade sig om principerna för servicenätet

Stadsutvecklingsnämnden beslutade vid sitt möte att ge följande utlåtande om principerna för servicenätet:

”Ur synvinkeln för barn, unga och föräldrar är en god boendemiljö en flerdimensionell helhet som består av flera sammanhörande egenskaper. Skolor och daghem samt goda gångförbindelser, inklusive kollektivtrafik, spelar en väsentlig roll i hur man upplever en god boendemiljö. Samarbetet mellan sektorn för växande och lärande, stadsutvecklingen, lokaltjänsterna, utvecklingsenheten och finansledningen betonas vid planeringen av servicenätet.

Principerna för servicenätet har definierats tydligt och de utgör en god grund med hjälp av vilken man fortsätter med att utarbeta en utredning av och en plan för servicenätet för växande och lärande. Hela processen är indelad i etapper som följer varandra på ett logiskt sätt, vilket torde bidra till att man kan definiera det framtida servicenätet och de åtgärder som behövs.”

Utlåtandet ovan gäller Borgå stads utredningsarbete i fråga om servicenätet, som har inletts. I utredningen granskar man tjänster inom småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Närmare information om utredningen av servicenätet finns i stadens pressmeddelande, som du kan ta del av via länken nedan.

Övriga ärenden

Föredragande tog bort undantagsbeslutet för Sondby från föredragningslistan.

Nämndens övriga beslut var i överensstämmelse med föredragningen samt enhälliga.