Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämndens beslut 18.8.2020

Prioriteringarna och riktlinjerna i klimatfärdplanen klimatneutralt Nyland

I sitt förslag till utlåtande till Nylands förbund konstaterade stadsutvecklingsnämnden bl.a. följande:

Vägtrafiken utgör 39 % av utsläppen i Borgå. Enligt en riksomfattande persontrafikundersökning som genomfördes 2016 riktar sig 18 000 resor per dygn från Borgå till områden utanför Borgå. För det mesta sker pendlingen till huvudstadsregionen. Trafiksystemen i huvudstadsregionen har en betydande roll också för Borgå.

I arbetet med färdplanen bör man komma ihåg att det vid planeringen av trafiksystemet ska beaktas att det inte blir svårare att färdas inom metropolområdet, inklusive Borgå. Till exempel i fråga om eventuella trängselavgifter ska konsekvensbedömningen göras på ett omfattande och övergripande sätt, också med beaktande av områden utanför huvudstadsregionen. En snabb Östbana skulle förbättra i betydande grad kollektivtrafikförbindelser för Borgåbor.

Stadsutvecklingsnämnden konstaterade i sitt förslag till utlåtande också att skillnader i både utsläppssituationen, utsläppskällorna och resurserna noggrant bör beaktas även i färdplanen, så att kommunerna och städerna inte hamnar i en ojämlik ställning.

Annars garanterar prioriteringarna i färdplanen och de mångsidiga åtgärdsriktlinjerna för sin del stöd för Borgå stads egna klimatåtgärder.

Stadsstyrelsen ger det slutliga utlåtandet i ärendet.

Program för att främja cykeltrafiken i Borgå

Jarmo Grönman, understödd av Patrik Björkmanin, föreslog att programmet förkastas, varvid nämnden röstade i ärendet. Nämnden beslutade med rösterna  8 (Anita Spring, Kristel Pynnönen, Camilla Antas, Riitta Ahola, Christer Anderssson, Laura Karén, Mika Varpio ja Mikko Valtonen) – 3 (Patrik Björkman, Petter Punnonen och Jarmo Grönman) godkänna programmet att främja cykeltrafiken i Borgå för egen del och förelägger den stadsstyrelsen för godkännande. I detta skede betonas utvecklingen av infrastrukturen i programmet. 

Avsikten är att med hjälp av det politiskt godkända programmet ansöka om stadsbidrag av Traficom för att främja gång- och cykeltrafiken i Borgå. 

Fortsättning av byaskjutsen under vintersäsongen 2020 – 2021 

Stadsutvecklingsnämnden beslutade att byaskjutsen konkurrensutsätts genast så att trafiken påbörjas 28.9.2020 och fortsätter till 12.5.2021. Verksamhetsområdet utvidgas till Sannäs. Som option konkurrensutsätts lördagstrafik inom samma område.

Övriga ärenden

De övriga nämndebesluten överensstämde med beredningen och var enhälliga.