Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämndens beslut 19.9.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Budgetförslaget för 2024 föreslogs för godkännande till stadsstyrelsen och kommunfullmäktige

Nämnden beslutade vid sitt möte att föreslå stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige att budgetförslaget för år 2024 godkänns med följande ändringar.

Behandling av ärendet

Föredragandens ändrade beslutsförslag som gavs i början av behandlingen: Från sidan fem stryks: Vi inleder planeringen och byggandet av kommunalteknik för detaljplaneområdet Ebbo stengård. Från sidan 13 stryks; och Ebbo stengård.

Under behandlingen gav Mika Varpio följande ändringsförslag: Poistetaan lause ”Hakkuiden taso määräytyy vuosittain talousarvion tulotavoitteiden mukaisesti” talousarvion tekstiosuudesta (osiossa Kaupunki-infra, sivun 6 ensimmäisen kappaleen lopussa).

Förslaget understöddes av Emilia Mattsson och Hanna Virtanen.

Stadsutvecklingsnämnden godkände enhälligt förslaget.

Mika Laurila gav följande tillägsförslag; Lisätään lause (s. 4, Maapolitiikka, 4. kappale): Kaupunki tavoittelee omilla toimillaan uusien Ara-kohteiden mahdollisimman nopeaa käynnistymistä turvaamaan asuntotuotantoa Porvoossa.

Förslaget understöddes av Riitta Ahola och Hanna Virtanen.

Stadsutvecklingsnämnden godkände enhälligt förslaget.

Riitta Ahola gav följande tillägsförslag: Lisätään kaupunki-infran investointeihin 500 000 euroa, jolla parannetaan suunnitteluresursseja sekä tavoitellaan mm. Porvoon Energian tontin ja Tehtaanpuiston korttelin nopeampaa rakentumista.

Förslaget understöddes av Mika Laurila.

Pehr Sveholm gav följande tillägsförslag; Esitän, että Tehtaanpuiston korttelin kunnallistekniikan toteuttamiseksi myönnetään 200 000 € ja Porvoon Energian tonttia varten vastaavasti 150 000 €.

Förslaget understöddes av Gia Mellin-Kranck, Seppo Ijäs och Hanna Virtanen.

Ordförande konstaterade- att nämnden röstar mellan två tilläggsförslag gällande samma ärende, eftersom det framställts förslag som avviker från utgångsförslaget. Ordföranden föreslog följande omröstning: Riitta Aholas tillägsförslaget är ”ja” och Pehr Sveholms tillägsförslaget är ”nej”.

För Riitta Aholas tillägsförslag röstade två (2); Riitta Ahola och Mika Laurila.

För Pehr Sveholms tillägsförslag röstade åtta (8); Ilpo Bergström, Jarmo Grönman, Seppo Ijäs, Gia Mellin-Kranck, Pehr Sveholm, Mika Varpio, Hanna Virtanen, Emilia Mattsson Nortamo.

Ordföranden konstaterade att Pehr Sveholms ”nej” röster tillägsförslag vann med rösterna åtta (8) – två (2).

Ordförande konstaterade, att Pehr Sveholms tillägsförslag vann och det stodd mot utgångsförslaget. Behandlingen fortsatte.

Riitta Ahola gav följande tillägsförslag: Lisätään käyttötalouden puolelle 400 000 euroa joukkoliikennepalveluihin. Varmistetaan lisäyksellä laajempi palvelutarjonta mm. iltaisin ja viikonloppuisin.

Förslaget understöddes av Emilia Mattson Nortamo, Mika Laurila, Seppo Ijäs och Hanna Virtanen.

Stadsutvecklingsnämnden godkände enhälligt förslaget.

Hanna Virtanen gav följande tillägsförslag; Ehdotan joukkoliikenteen kehittämiseen ja käynnistämiseen 1 000 000 koska se on se mitä sen käynnistäminen ripeästi maksaa.

Förslaget förföll då det inte vann understöd.

Riitta Ahola gav följande tillägsförslag; Lisätään kaupunkisuunnitteluun 100 000 euroa asiantuntijapalveluiden hankintaan nopeuttamaan kaavoitushankkeita, kuten keskeisten alueiden osayleiskaavaa.

Mika Laurila godkände tillägsförslaget.

Ordföranden konstaterade att nämnden ska rösta mellan utgångsförslaget och ändringsförslaget, eftersom det framställts förslag som avviker från utgångsförslaget. Ordföranden föreslog följande omröstning: utgångförslaget är “ja” och Riitta Aholas ändringsförslag “nej”.

För utgångsförslaget röstade fem (5); Jarmo Grönman, Seppo Ijäs, Gia Mellin-Kranck, Pehr Sveholm ja Emilia Mattsson Nortamo.

För Riitta Aholas tillägsförslag röstade fem (5); Riitta Ahola, Ilpo Bergström, Mika Laurila, Mika Varpio ja Hanna Virtanen.

Ordförande konstaterade att röstningen gav jämnt resultat. Med ordförandes JA -röst vann utgångsförslaget fem (5) – fem (5).

Ärendet har meddelats närmare på stadens webbsida 14.9.2023.

Instruktioner om dagvattenhantering ger hjälp och stöd för hanteringen av översvämningar och torka

Nämnden godkände vid sitt möte bygganvisningen för dagvattenhanteringen. Anvisningen har uppdaterats i samarbete med både en utomstående konsult och stadens egna experter.
Det har blivit behövligt att se över bygganvisningen för hanteringen av dagvatten i och med att nederbördsmängderna har ökat, men också på grund av torkan under sommaren. Den ökade nederbörden och alltmer vanliga skyfall medför betydande utmaningar för stadens infrastruktur. Samtidigt försvagar torkan under sommaren levnadsförhållandena i stadsparken.

En naturenlig hantering av dagvatten erbjuder lösningar vid dagvattenöversvämningar och torka. Bygganvisningen för dagvattenhantering innehåller naturliga lösningar, som i regel är traditionella, enkla och förmånliga. Genom dessa lösningar saktas dagvattenflödet ner och regnvatten infiltreras i marken. I tättbebyggda områden kan lösningarna också bestå av konstruktioner och lösningar som fördröjer vattnet. Fördröjning och filtrering av dagvatten förebygger överbelastning av ledningarna och skapar bättre levnadsvillkor för stadsnaturen.

Nämnden beviljade planeringsreservering för en inomhusskjutbana till Kokon

Nämnde beviljade Järvi Invest Oy en planeringsreservering som möjliggör byggandet av en inomhusskjutbana i Kokon, vid adressen Lappnäsvägen 27. Den beviljade planeringsreserveringen är i kraft i åtta månader.

Järvi Invest Oy har ansökt om planeringsreservering för byggandet av en inomhusskjutbana i Kokon vid Lappnäsvägen. Banans skulle bli cirka 1300–1600 kvadratmeter våningsyta, och skulle innehålla två skjutbanor på 25 meter med tillhörande utrymmen. På samma tomt finns numera en bollhall och den gällande detaljplanen tillåter placeringen av idrottsbyggnader på tomten i fråga. På tomten finns tillräckligt med byggrätt för inomhusskjutbanan.

Övriga ärenden

Nämndens övriga beslut var likaså i överensstämmelse med föredragningen samt enhälliga.