Hoppa till innehåll

Strukturmodellerna för framåt generalplanearbetet för de centrala delarna i Borgå

Konsekvensbedömningen av de fyra olika strukturmodellerna för de centrala delarna i Borgå är färdig. I september får stadens invånare en möjlighet att fundera på i vilken riktning man bör utveckla de centrala delarna i Borgå.

Osayleiskaavan rakennemallit

Den omfattande bedömningen gjordes på de alternativ som utarbetats utifrån invånarnas egna planer: Uppblomstring av Kungsporten, Två stationer – en stad, Nya grannar och Stor tillväxt. Utifrån konsekvensbedömningarna motsvarar strukturmodellerna Två stationer – en stad och Nya grannar bäst teman i stadsstrategin. Strukturmodellerna har bedömts och jämförts sinsemellan bland annat utgående från invånarnas vardag, naturen, klimatet, ekonomin, Borgås livskraft samt hur människorna rör sig.

– Borgå stad har goda utgångspunkter för hållbar tillväxt och utveckling enligt stadsstrategin. Strukturmodellerna och konsekvensbedömningen är ett bra verktyg när man bedömer hur markanvändningen och samhällsstrukturen bör utvecklas på lång sikt så att visionerna och målen i stadsstrategin kan förverkligas, konstaterar biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

Stadsutvecklingsnämnden behandlar konsekvensbedömningen av strukturmodellerna vid sitt möte den 6 september. Förslaget är att strukturmodellerna och bedömningarna antecknas för kännedom och läggs fram för diskussion, insamling av åsikter och begärande av utlåtanden.

Två stationer – en stad och Nya grannar lyftes fram positivt i bedömningen

Vid bedömningen av strukturmodellerna hade strukturmodellen Två stationer – en stad mest positiva konsekvenser. Strukturmodellen Två stationer – en stad samlade positiva konsekvenser, bland annat i fråga om kriterier på områdes- och samhällsstrukturen, trafiken och rörligheten samt klimatet och naturen. Strukturmodellen Nya grannar har näst mest positiva konsekvenser och modellen samlade positiva kriterier speciellt vad gäller invånarnas vardag och levnadsförhållanden, tillgängligheten på tjänsterna samt utvecklingen av centrum.

Strukturmodellen Uppblomstring av Kungsporten har såväl positiva, negativa som neutrala konsekvenser. Strukturmodellen Stor tillväxt har klart mest negativa konsekvenser och bara ett bedömningskriterium är positivt.

Strukturmodellerna har också bedömts utifrån riskerna och hoten.

– Östbanan och dess stationer har betydande konsekvenser för stadens utveckling, markanvändningen och trafiksystemet. När det gäller genomförandet av Östbanan finns det fortfarande många öppna frågor som innebär en extra utmaning för planeringsarbetet. Konsekvensbedömningen av strukturmodellerna ger vägledning för den fortsatta planeringen av hur den utvecklingspotential som banan medför bäst kan utnyttjas och samtidigt undvika risker i anslutning till banlösningar, konstaterar stadsplaneringschef Dan Mollgren.

Vilken modell är den bästa enligt invånarna i Borgå?

Strukturmodellerna och konsekvensbedömningen läggs fram under september-oktober, och då kan stadens invånare bedöma modellerna och komma med egna synpunkter om vad som är bäst i de olika modellerna. Invånarna i Borgå och även alla andra intresserade kan också välja den bästa modellen eller en kombination av modellerna.

– Du kan lätt lämna in en åsikt genom att besvara enkäten under framläggningstiden. Du kan också skicka din åsikt per post till staden. Responsen är en viktig informationskälla för förtroendevalda när bedömningen och jämförelsen av strukturmodellerna fortsätter i slutet av året 2022 i fullmäktiges verkstad, konstaterar generalplanechef Maija-Riitta Kontio.

Ett evenemang för allmänheten och en verkstad kommer också att ordnas i Konstfabriken. Anställda vid stadsplaneringen kan också träffas under en dag på torget, och de har med sig materialet till strukturmodellerna som man kan bekanta sig med. Under framläggningstiden begärs också utlåtanden bl.a. av invånarföreningar och myndigheter.