Hoppa till innehåll

Ny delgeneralplan för de centrala stadsområdena

Hurdan är drömmarnas Borgå år 2050?

Revidering av delgeneralplanen för de centrala delarna

Hurdan är drömmarnas Borgå år 2050? Hur kommer invånarnas vardag och områdets konkurrenskraft att förändras och hur borde man utveckla staden? I Borgås stadsstrategi fastställs stadens vision, värden och utvecklingsmål fram till år 2030. Samtidigt med strategiarbetet har påbörjade man revideringen av delgeneralplanen för de centrala delarna. I delgeneralplanen avgörs hur man ska utveckla stadsbebyggelsen i Borgå under de följande 30 åren. Stadsstrategin Drömmarnas Borgå 2030 styr starkt revideringen av delgeneralplanen och visionen om den framtida staden på lång sikt.

Strategiarbetet utgjorde samtidigt en utgångspunkt för revideringen av generalplanen. Stadens strategi bereddes i växelverkan med förtroendevalda och invånare, näringslivet, föreningar och andra intressenter. Material, workshoppar, seminarier och enkäter för strategiarbetet och hela processen är också en del av generalplanearbetet.

Generalplanen för vidare och verkställer de mål som fastställs i strategin. I generalplanearbetet ges riktlinjer för hur stadens centrala områden ska utvecklas i framtiden. Generalplanens huvudsakliga innehåll är: stadens tillväxt och styrning av den, stadens konkurrenskraft och livskraft, centrum, boende, mobilitet och vardagens kvalitet, hållbar utveckling och klok användning av resurser samt Borgås särprägel och unikhet.

Delgeneralplanen för de centrala delarna godkändes av fullmäktige 2004. Delgeneralplanen tog tidsmässigt sikte på år 2020 och det är aktuellt att revidera planen.

Utarbetandet av en plan är en planerings-, kommunikations- och beslutsprocess i många steg, som markanvändnings- och bygglagen ställer upp allmänna ramar för. I programmet för deltagande och bedömning presenteras en plan för de förfaranden för deltagande och kommunikation som ska tillämpas i planprocessens olika skeden samt bedömningen av planens konsekvenser.

Aktuellt just nu

Strukturmodellerna samt den konsekvensbedömning och den jämförelse som gjorts på basis av modellerna är till påseende på stadens webbplats 14.9–31.10.2022. Kolla i materialen:

Vilken modell tycker du är bäst som vägledning för det fortsatta arbetet med delgeneralplanen? Du kan lätt lämna också in en åsikt genom att besvara enkäten om strukturmodellerna och konsekvensbedömningen. Enkäten är tillgänglig 14.9–31.10.2022.

  • Välj den bästa struktursmodellen som grund för planeringen av Drömmarnas Borgå 2050:
  • Du kan också lämna in en fritt formulerad skriftlig åsikt om strukturmodellerna och konsekvensbedömningen. Åsikterna tas emot på eller kan skickas till servicekontoret Kompassen, Krämaretorget B (PB 23, 06101 Borgå, eller kirjaamo@borga.fi) senast 31.10.2022 kl. 15.00. Markera kuvertet eller mejlets ämnesrad med planens namn ”Delgeneralplan för de centrala stadsområdena, strukturmodeller”.

I den för allmänheten öppna workshopen på Konstfabriken (15.9.2022) fortsatte presentationen av strukturmodellerna och deltagarna fick välja den bästa modellen. Den inledande delen (presentationen) var för övrigt ett onlineevenemang.

Annat nyckelmaterial

Delgeneralplanområdet samt program för deltagande och bedömning

Gjorda förfrågningar