Hoppa till innehåll

Ny delgeneralplan för de centrala stadsområdena

Hurdan är drömmarnas Borgå år 2050?

Revidering av delgeneralplanen för de centrala delarna

Hurdan är drömmarnas Borgå år 2050? Hur kommer invånarnas vardag och områdets konkurrenskraft att förändras och hur borde man utveckla staden? I Borgås stadsstrategi fastställs stadens vision, värden och utvecklingsmål fram till år 2030. Samtidigt med strategiarbetet har påbörjade man revideringen av delgeneralplanen för de centrala delarna. I delgeneralplanen avgörs hur man ska utveckla stadsbebyggelsen i Borgå under de följande 30 åren. Stadsstrategin Drömmarnas Borgå 2030 styr starkt revideringen av delgeneralplanen och visionen om den framtida staden på lång sikt.

Strategiarbetet utgjorde samtidigt en utgångspunkt för revideringen av generalplanen. Stadens strategi bereddes i växelverkan med förtroendevalda och invånare, näringslivet, föreningar och andra intressenter. Material, workshoppar, seminarier och enkäter för strategiarbetet och hela processen är också en del av generalplanearbetet.

Generalplanen för vidare och verkställer de mål som fastställs i strategin. I generalplanearbetet ges riktlinjer för hur stadens centrala områden ska utvecklas i framtiden. Generalplanens huvudsakliga innehåll är: stadens tillväxt och styrning av den, stadens konkurrenskraft och livskraft, centrum, boende, mobilitet och vardagens kvalitet, hållbar utveckling och klok användning av resurser samt Borgås särprägel och unikhet.

Delgeneralplanen för de centrala delarna godkändes av fullmäktige 2004. Delgeneralplanen tog tidsmässigt sikte på år 2020 och det är aktuellt att revidera planen.

Utarbetandet av en plan är en planerings-, kommunikations- och beslutsprocess i många steg, som markanvändnings- och bygglagen ställer upp allmänna ramar för. I programmet för deltagande och bedömning presenteras en plan för de förfaranden för deltagande och kommunikation som ska tillämpas i planprocessens olika skeden samt bedömningen av planens konsekvenser.

Aktuellt just nu

Utredningen om handelns servicenät i Borgå har utarbetats för delgeneralplanenearbetet för de centrala stadsområdena i Borgå och för utarbetandet av aktuella detaljplaner för handel. Rapporten, som publicerades den 5 mars 2024, finns här:

Strukturmodellerna samt den konsekvensbedömning och den jämförelse som gjorts på basis av modellerna var till påseende på stadens webbplats 14.9–31.10.2022. Du kan bekanta dig med materialet via länkarna nedan.:

I den för allmänheten öppna workshopen på Konstfabriken (15.9.2022) fortsatte presentationen av strukturmodellerna och deltagarna fick välja den bästa modellen. Den inledande delen (presentationen) var för övrigt ett onlineevenemang.

Erhållen respons om strukturmodellerna och konsekvensbedömningen

Annat nyckelmaterial

Delgeneralplanområdet samt program för deltagande och bedömning