Hoppa till innehåll

Utkastet till stadsstrategi behandlas av stadsstyrelsen

Utkastet till den nya stadsstrategin går till behandling i stadsstyrelsen. Stadsstyrelsen börjar behandlingen den 4 april. Det är meningen att stadsfullmäktige ska besluta om strategin i slutet av april.

Nämnderna, utbildningssektionerna, ungdomsfullmäktige, äldre- och handikapprådet har gett utlåtanden om utkastet. Även invånare och andra intressentgrupper, såsom representanter för företag och museet, har gett respons om utkastet.

– I strategiutkastet har gjorts preciseringar och tillägg utgående från utlåtandena och responsen. Det viktigaste tillägget har att göra med säkerhetssituationen och det världspolitiska läget som har blivit mera ostabilt. Det är viktigt att vidareutveckla kunnandet i fråga om beredskap, beredskapsplanering och säkerhet i stadens organisation, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

– Vi har preciserat och skärpt mål som gäller bland annat företag, lokaler som blivit onödiga, utveckling av förorter, bycentrum och skärgård samt tjänster för särskilt stöd. Dessutom har vi lagt till mål som gäller utveckling av turism och internationell utbildning, fortsätter Ujula.

Strategiutkastet baserar sig på den gällande stadsstrategin, som utarbetades i ett omfattande och delaktiggörande samarbete med stadens förtroendevalda, personal, olika invånargrupper, näringsliv och många andra intressentgrupper. Strategiutkastets fyra spetsteman är bekanta: den populäraste hemstaden, bäst även i vardagen, pulserande stadsliv och klimatinsatsernas stad.

Utöver dessa teman betonar det färska utkastet starkt målet om en hållbar tillväxt, som enligt utkastet är det viktigaste målet i stadsstrategin Drömmarnas Borgå under denna fullmäktigeperiod. Ett långsiktigt mål är att stadens invånarantal växer i genomsnitt med cirka en procent om året, till cirka 70 000 invånare före år 2050.

Tillväxten måste ändå enligt utkastet vara hållbar ur invånarnas, stadsmiljöns, naturens, klimatets, tjänsteproduktionens och ekonomins synvinkel. En trivsam, vacker och trygg miljö, en smidig vardag samt en jämlik, uppskattande och gemenskaplig atmosfär lockar invånare och företag att förbinda sig till Borgå. Det är också lätt att vara stolt över en genuin, särpräglad och levande stad av mänsklig storlek.

Som bakgrund till strategiutkastet har det gjorts utredningar om Borgås livskraft, framtidsutsikter och ekonomiska utsikter. Dessutom har det gjorts enkäter för stadens invånare, förtroendevalda och personal. Samtidigt har också beretts strukturmodeller i anslutning till delgeneralplanen för de centrala delarna, i vilka behandlas mycket liknande mål som i strategin. Stadsfullmäktige och stadens utvidgade ledningsgrupp har deltagit i beredningen av utkastet i verkstäder och aftonskola. Stadsstyrelsen är styrgrupp för strategiarbetet.