Hoppa till innehåll

Vårdnadshavarna är nöjda med Borgås grundskolor

I Borgå har ordnats en enkät för vårdnadshavare till elever i den grundläggande utbildningen. Drygt en fjärdedel av vårdnadshavarna svarade på enkäten. Resultaten behandlades i den svenskspråkiga utbildningssektionen 14.3.2024 och i den finskspråkiga utbildningssektionen 21.3.2024. Dessutom har resultaten på stadsnivå gåtts igenom med rektorerna.

Koululaiset ryhmätyöskentelevät.

Mest nöjda är vårdnadshavarna med det stöd och den omsorg som barnet får i skolan och med kommunikationen och samarbetet mellan hemmet och skolan. I vårdnadshavarnas svar syns också tydligt att vårdnadshavarna upplever skolvardagen och undervisningen positivt.

Man vet utifrån andra undersökningar att ett bra samarbete med vårdnadshavarna inverkar på elevernas trivsel och därmed också på deras lärande.

– Socialt välbefinnande har varit en tyngdpunkt för utbildningstjänsterna under flera läsår och det är fint att vi nu i enkätresultaten kan se att utvecklingsarbetet bär frukt, konstaterar kvalitetskoordinator Anna Talvitie.

Skolorna erbjuder gott om olika tillvalsämnen och mångsidig klubbverksamhet. Av svaren framgår ändå att en betydande del av vårdnadshavarna upplever att de inte har erfarenhet av detta. Dessutom önskar vårdnadshavarna att klubbutbudet skulle bli mångsidigare och att det bättre skulle motsvara barnets intressen.

– Vi bör fortfarande utveckla klubbverksamheten och Borgåmodellen för hobbyverksamhet med tanke på både utbudet och hur vi når hemmen. Dessutom är det viktigt att göra samarbetet tätare och förbättra den interna kommunikationen mellan olika aktörer inom klubbverksamheten, fortsätter Talvitie.

Den förra vårdnadshavarenkäten gjordes 2021 och jämfört med resultaten i den var alla medeltal högre den här gången. Medelvitsordet för påståendena i enkäten var 3,4 när det bästa möjliga vitsordet var 4. Vårdnadshavarna gav också mycket fritt formulerad respons.

Enkäten kunde besvaras under drygt två veckor i februari. Enkäten besvarades av drygt 1 437 personer, svarsprocenten var cirka 26 procent.

Resultaten av enkäten behandlas noggrannare under våren förutom i utbildningssektionerna även i nämnden för växande och lärande. Också Porvoon vanhempainyhdistykset ry Föräldraföreningar i Borgå rf (POFF) behandlar resultaten. Skolorna har fått resultaten för den egna enheten, och de behandlas i skolorna under våren. Utifrån resultaten väljer skolorna utvecklingsmål för nästa läsår.