Hoppa till innehåll

Vårdnadshavarna berömmer Borgås tjänster inom småbarnspedagogik

I Borgå genomfördes i februari en vårdnadshavarenkät om småbarnspedagogik. Enkäten besvarades av en fjärdedel av alla vårdnadshavare, som till största delen gav småbarnspedagogiken ett utmärkt vitsord.

Lapsi leikkii.

Vårdnadshavarna var särskilt nöjda med hur deras barn bemöts på ett positivt och jämlikt sätt, och att barnet lär sig sociala och emotionella färdigheter. Vårdnadshavarna anser att verksamheten är mångsidig och upplever att de blir hörda i frågor som gäller deras barn. De upplever också att barnet har vänner och trivs bra i daghemmet.

Servicehandledningen inom småbarnspedagogiken upplevs som bra men vårdnadshavarna tycker att de behöver ännu bättre rådgivning och hjälp till exempel när det gäller att ansöka om en plats inom småbarnspedagogiken. Man behöver även i fortsättningen fästa uppmärksamhet också vid det skede då barnet börjar inom småbarnspedagogiken och erbjuda tillräcklig information till vårdnadshavarna och ordna möjligheter att bekanta sig med det nya daghemmet.

– Jämfört med den förra enkäten, som präglades av coronapandemin, har det skett förbättringar i informationsgången både när det gäller att informera om verksamheten och om barnets dag. Också möjligheterna att träffa andra familjer har förbättrats. Vårdnadshavarna vill ändå ha ännu mera information om det egna barnets utveckling och lärande, konstaterar utvecklingschef inom småbarnspedagogik Jaana Häkkinen.

Digital kompetens en del av läroplanen

Vårdnadshavarna var fundersamma över att barnen övar digitala färdigheter och det ansågs inte vara nödvändigt för barn under skolåldern. Digital kompetens ingår ändå i läroplanerna. Personalen måste därför bli bättre på att berätta åt vårdnadshavarna hur saker behandlas på ett lekfullt sätt och att verksamheten omfattar mycket annat än att arbeta med digitala redskap.

Mest respons gavs om systemet Daisy som används inom småbarnspedagogiken, och svårigheterna med att använda det. Vårdnadshavarna tycker att de inte får tillräcklig hjälp och handledning av personalen för att använda systemet. I fortsättningen ska personalen utbildas bättre till det här.

Enkäten ordnas vart tredje år

Enkäten gällde kommunal och privat verksamhet i både daghem och familjedagvård. Också vårdnadshavare till barn som deltar i stadens klubbverksamhet svarade på enkäten. I resultaten märktes inga skillnader mellan olika serviceproducenter, serviceformer eller språkgrupper. Enkäten besvarades av 676 personer och svarsprocenten var 26,3 %. Medelvitsordet var 3,5, vilket är samma som i enkäten 2021.

Resultaten av enkäten behandlas noggrannare under våren inom småbarnspedagogiken och i nämnden för växande och lärande.

I februari gjordes också en enkät om utbildningstjänsternas kvalitet och hur de fungerar, och det informeras mera om resultaten av den enkäten inom de närmaste dagarna.