Hoppa till innehåll

Vid stadens infartsväg uppförs ett landmärke som betjänar anslutningstrafik

Stadsutvecklingsnämnden har vid sitt möte 24.3.2020 beslutat framlägga ett detaljplaneförslag som stadsutvecklingen har berett och som gäller infartsparkeringsområdet och ABC-trafikstationen.

Stadsutvecklingsnämnden har vid sitt möte 24.3.2020 beslutat framlägga ett detaljplaneförslag som stadsutvecklingen har berett och som gäller infartsparkeringsområdet och ABC-trafikstationen.

Detaljplanen som har beretts ger området ett lyft och förbättrar boendenas och arbetspendlarnas vardag. Genom detaljplanen bildas det i korsningen mellan Hornhattulavägen och Västra Mannerheimleden ett kvarter som betjänar kollektivtrafiken som påstigningsplats och som ett serviceställe för trafiken. 

Servicestationen och helheten som uppförs runt den höjer profilen för stadens livligast trafikerade gata och utsikt. Byggnaden ska enligt planerna ha ett stort tak av trä som ska skydda kollektivtrafikresenärer och dem som tankar bränsle. För infartsparkeringen ska man enligt planerna bygga en parkeringsanläggning med två plan och med cirka 320 parkeringsplatser. 

Projektet är gemensamt mellan staden och Varubuden-Osla (VBO) och hänger samman med betydande investeringar som staden ska göra. Målet för detaljplanen är att göra byggstarten möjlig redan år 2021. De nuvarande gång- och cykelvägarna samt vatten- och fjärrvärmerören på detaljplaneområdet ska flyttas till områdets norra sida. 

– Detaljplanen är strategiskt viktig. Detta projekt inleder den efterlängtade ombyggnaden som förbättrar utseendet på infartsområdet i Borgå och erbjuder viktiga tjänster till stadens invånare, berättar biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

Trafikområdet byggs om till stadens gatuområde

Detaljplanutkastet var framlagt i slutet av förra året. Detaljplanen har vidareutvecklats utifrån responsen på utkastet. Den största ändringen att Västra Mannerheimleden togs efter förhandlingar med NTM-centralen med i detaljplanen mellan Hornhattulavägen och Gamla Helsingforsvägen. Genom detaljplanen blir trafikområdet till ett gatuområde och efter att detaljplanen har vunnit laga kraft kan man för området fatta ett gatuhållningsbeslut genom vilket ägandet övergår till staden.

Detaljplaneförslaget finns framlagt med särskilda arrangemang

Detaljplanen hålls framlagt 8.4-8.5.2020. På grund av exceptionella förhållanden finns detaljplanekartan och detaljplanebeskrivningen tillgängliga huvudsakligen bara på Borgås webbplats. Detaljplanematerial kan också sändas per post och redogörelser för det kan ges per telefon. Det finns en kort videofilm över planeringsområdet där man kan få en uppfattning om byggnadens blivande utseende och trafiklösningar. Anmärkningar om detaljplanen kan lämnas t.o.m. 8.5.2020 skriftligt per post eller e-post till stadens registratorskontor på adressen Servicekontoret Kompassen, PB 23, 06101 Borgå.

Ytterligare information
stadsplaneringschef Dan Mollgren
tfn 040 623 2614
dan.mollgren@porvoo.fi

planläggare Johannes Korpijaakko
tfn 040 489 5796
johannes.korpijaakko@porvoo.fi