Gå till innehåll

Borgå utreder distansarbete vid planläggningen av Edelfeltsstranden

Staden har börjat planera ett nytt havsnära bostadsområde i Edelfeltsstranden. Som bakgrund för planeringsarbetet görs en utredning (”Framme i Edelfeltsstranden”) som stöds av Miljöministeriet. Resultatet av utredningen används vid planläggningen av bostadsområdet i Edelfeltsstranden.

Staden har börjat planera ett nytt havsnära bostadsområde i Edelfeltsstranden. Som bakgrund för planeringsarbetet görs en utredning (”Framme i Edelfeltsstranden”) som stöds av Miljöministeriet. Resultatet av utredningen används vid planläggningen av bostadsområdet i Edelfeltsstranden.

I utredningen kartläggs nuläget för det lokala distansarbetet samt behoven och framtidsutsikterna av distansarbetet och dess konsekvenser för boendet. Samtidigt undersöks hur bostäderna och bostadsområdet planeras så att de är lockande både för boende och för distansarbete. Dessutom undersöks hur distansarbetet påverkar invånarnas sätt att röra sig. Informationen används vid planeringen av Edelfeltsstranden. Avsikten är att vid planeringsprinciperna och detaljplanebestämmelserna beakta de behov distansarbetet medför.

– Det behövs mera än fungerande nätförbindelser för att göra distansarbetet lockande. Arbetslivets behov och ändringar måste beaktas på ett mer omfattande sätt. På det sättet bygger vi en fungerande, koldioxidsnål och socialt hållbar stad för många årtionden, konstaterar stadsplaneringschef Dan Mollgren från Borgå stad.

Svara på enkäten om distansarbetares behov

Staden utreder med en enkät vilka behov och önskemål distansarbetare har samt vilka utmaningar distansarbetet ställer. Enkäten kan besvaras 18.11 – 1.12.2021.

Staden bildar en erfarenhetsexpertgrupp med cirka tio lokala distansarbetare. Gruppen träffas på två workshoppar om distansarbete och dess framtid: den 9 december 2021 klockan 17 – 19 och den 13 januari 2022 klockan 17 – 19. I enkäten kan du berätta om du är intresserad av att delta i gruppens arbete. De som väljs till gruppen kontaktas personligen.

Programmet för deltagande och bedömning på webbplatsen och på servicekontoret Kompassen

Edelfeltsstrandens planeringsområde ligger vid Haikovägen, cirka 5 kilometer sydväst om Borgå centrum. De gamla yrkesskolans byggnader som tidigare fanns i området har redan rivits.

Målet för planeringen är att möjliggöra byggandet av ett nytt havsnära bostadsområde så att alla stadsbor har möjlighet att använda områdena vid havsstranden. Samtidigt undersöks utvecklingen av båthamnsområdet. Målet är att Edelfeltsstranden blir ett kolneutralt, klimatsmart, havsnära och trivsamt bostadsområde för cirka 300 invånare.

Du kan bekanta dig med programmet för deltagande och bedömning på stadens webbplats och på servicekontoret Kompassen. Om du har anmärkningar mot innehållet i programmet för deltagande och bedömning, kan du skicka dem skriftligt med e-post till kirjaamo@porvoo.fi eller med post till Registratorskontoret, Borgå stad, BP 23, 06101 Borgå, senast 1.12.2021. Hänvisa i din åsikt till planens nummer 542 och namn Detaljplan för Edelfeltsstranden.

Den första workshoppen om detaljplanen ordnas i januari 2022, och den är öppen för alla. Om workshoppen informeras närmare tidpunkten på stadens webbplats, med ett pressmeddelande samt med ett brev till grannar som är markägare/-innehavare, ett brev till innehavare av båt- och servitutsrätt i planområdet samt till Haiko byaförening rf.