Hoppa till innehåll

Borgå vattens årsberättelse 2021 är nu publicerad

Borgå vattens årsberättelse 2021 är nu publicerad och hittas på våra hemsidor.

Fjolåret var exceptionell även för vattentjänster, Corona pandemin drog ut samt den exceptionellt långa, regnlösa och varma sommarsäsongen inverkade på många olika sätt sammanfattar verkställande direktör Elina Antila i översikten:

Direktörens översikt 2021

Fjolårets långa, torra och varma sommarsäsong ökade invånarnas och semsterfirares vattenförbrukning, medan storförbrukarnas sjönk antagligen på grund av förändringar i verksamheten som coronan anledde. Vattenförsäljningen i sin helhet var 2,4 % större än år 2020. Avloppsfaktureringen steg med 3,1 % för normalkunder medan faktureringen för partikunder sjönk med 10%.

På vattenverket märktes coronapandemin som orsakade längre leveranstider samt prishöjningar för material. På Borgå vatten fortsatte man med skyddsåtgärder för att skydda personalen från smittor och karantän, säkerhetslager med kritiska delar och kemikalier ökades. Man minimerade också sådana åtgärder som krävde besök i fastigheter så som mätarbyten. Entreprenader och planeringen framskridde enligt tidtabellen trots allt.

Byggplaneringen av utvidgningen i Saxby vattenbehandlingsanläggning blev klar på sommaren och i slutet av året gjordes process- och instrumentanskaffningen och byggnadslovet till anläggningen beviljades.
Under året utfördes också andra utredningar som krävdes för byggnadsprojektet; områdets akeologiska undersökningar utfördes enligt direktiv av Museiverket, utredning till NTM centralen och miljövårdsmyndigheten om filtrens spolvatten och dess inverkan samt en landskapsplan så nya anläggningen passar in i kulturlandskapet möjligast bra. När planeringen av råvattenlinjerna mellan Borgbacken-Saxby blir klara kan byggandet påbörjas år 2022.

Genom grundvattenundersökningar hittades en ny vattentäkt i Finnby som beviljades vattentagstillstånd. Enligt tillståndet kan 2000 m3 vatten pumpas per dygn, vilket motsvarar cirka 20% av Borgås vattenbehov. Grundvattenundersökningar fortsattes också på andra ställen i Borgå; på Borgbacken och i Norike hittades nya platser för råvattenbrunnar. Sannäs vattentäkt sanerades vilket betyder att alla vattentäkter, förutom Borgbacken, har sanerats inom de fem senaste åren. I Saxby vattenbehandlingsanläggning tog man ibruk en fällningskemikalie och på detta sätt kunde man ännu bättre avskilja järn från vattnet.

Största projektet på Hermansö reningsverk (förutom normala underhållsarbeten) var att sanera luftningen på ena linjen samt planering av utloppspumpningens effektivering. Genom saneringen kan man förminska energibehovet samt säkra reningen av kväve. Luftningen använder cirka 60 % av reningsverkets energibehov vilket betyder att saneringens inverkan på energieffektiviteten är märkbar. Avloppsvattnens reningsresultat var på bra nivå liksom tidigare år.

Nät sanerades på Jonasbacken samt vid pumpstationer. I början av året påbörjades byggandet av infra på Kullo företagsområde samt på Haikoträsk området i samarbete med Kommuntekniken. Planeringen av Hammars tryckavlopp blev klart och Regionförvaltningsverket gav tillstånd för sjöledningen som skall saneras. Av investeringarna användes cirka 65 % till nätet.

Anslutningsavgifterna gav 1,50 miljoner euro vilket var 50 % mera än budgeterat. Ökningen berodde på att många höghusprojekt påbörjades under 2021. I budgeten fanns det reserverat att ta lån på 1,07 miljoner euro men lånet behövdes inte lyftas pga. ökade anslutningsavgifter. Då det finansiella resultatet var bättre än beräknat kan möjligtvis låntagningen något minskas för byggandet av Saxby utvidgning. Över lag har dock kostnaderna i branschen stigit pga. av Corona pandemin, vilket i sin tur kan leda till att kostnaderna för Saxby utvidgning samt andra entreprenader stiger från budgeterat. Närmare information om lånebehovet fås efter att entreprenaderna konkurrensutsatts.