Hoppa till innehåll

Framtiden för Borgås kulturmiljöer diskuteras under kulturkaféet 20.5.2021

Stadsplaneringen i Borgå ordnar den 20 maj kl. 17.30-19.30 ett för alla öppet diskussionsmöte, ett virtuellt kulturkafée.

Stadsplaneringen i Borgå ordnar den 20 maj kl. 17.30-19.30 ett för alla öppet diskussionsmöte, ett virtuellt kulturkafée.

Där presenterar arkitekterna Mona Schalin och Kristina Karlsson den nya, snart färdiga kulturmiljöutredningen för de centrala områdena i Borgå och resultaten för webbenkäten som gjordes i samband med utredningen. Under kvällen diskuteras betydelsen av och utmaningarna för kulturmiljöerna i Borgå.

− De som svarade på enkäten värdesatte närmast de samma områden och objekt som betonades i utredningen. Invånarna lyfte fram även helt nya synvinklar om områdenas egenskaper. De som svarade på enkäten tog upp till exempel brandstationens torn, belysning i Kungsporten, Tolkis kraftverks skorstenar och Majbergets topp, konstaterar arkitekt Kristina Karlsson.

Redan i slutet av 1800-talet talade man om att bevara det medeltida stadsområdet i Borgå och den bekanta vyn över ån har redan tidigt utvecklats som det ikoniska nationallandskapets sinnebild. Senare har intresset för att även nyare byggbestånd och större områden ska bevaras väckts.

− Grunden för Borgås starka identitet är stadens mångsidiga kulturmiljö. Här syns byggandets, jordbrukets, industrins, handelns och stadskulturens långa historia, konstaterar arkitekterna Schalin och Karlsson. 

I dag grundar sig Borgås dragningskraft mycket på kulturlandskapet i Borgå ådal som präglas av den värdefulla stadsbilden samt gårds- och bykulturen. Också nationalstadsparken i Borgå är betydande och inkluderar även minnesbilder av industrin och kustens näringsgrenar.

Vid sidan av de mest kända objekten finns den mer vardagliga omgivningar och objekt i Borgå som har en stor betydelse för lokal identitet och miljö. I utredningen betonas särskilt den betydande träbyggnadstraditionen som är typiskt för Borgå, de gröna bostadsområdena byggda under det förra århundrandet samt bosättning i anknytning till industrin och kustens näringsgrenar.

Kulturkaféet är en del av den pågående kulturmiljöutredningen som utarbetas för en delgeneralplan för de centrala delarna i Borgå.

− Invånarnas intresse för kulturmiljön ger markanvändningsplaneringen ett bredare perspektiv, säger generalplanechef Maija-Riitta Kontio.

Anmäl dig till Kulturkaféet senast 18.5.2021

Kulturmiljöutredningen är en del av det pågående arbetet med delgeneralplanen

Borgå stad har börjat utarbeta en delgeneralplan för de centrala delarna i Borgå. Delgeneralplanen för de centrala delarna i Borgå omfattar det urbana området och stadsbebyggelsen i Borgå samt kransområdet kring dem. Som bäst finns det på stadens webbplats en öppen enkät som ger kommuninvånarna möjlighet att planera sina drömmarnas Borgå 2050. Enkäten är öppen till 13.6.2021.

Ytterligare uppgifter:

generalplanechef Maija-Riitta Kontio, stadsplaneringen
tfn 040 489 5751
maija-riitta.kontio@porvoo.fi

arkitekt SAFA, Mona Schalin, Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy, mona.schalin@stadionark.fi

Länkar: