Hoppa till innehåll

I stadens bidrag föreslås ändringar som främjar transparens och likställdhet

I stadens bidragspraxis föreslås ändringar med vilka det strävas efter transparens och likställdhet i beviljande av bidrag. En av de föreslagna ändringarna är bidrag för gemenskapsanda som samlar flera nuvarande bidrag. Till exempel bidragen för motion, unga och kulturen ska också i fortsättningen vara separata kategorier men även deras kriterier föreslås bli enhetliga.

Porvoon kaupungin tunnus.

Stadsstyrelsen behandlar utvecklingen av stadens bidragspraxis vid mötet den 7 november.

Grunderna för ändringarna är konsekvenserna av vårdreformen och Borgå stads organisationsreform, responsen på nuvarande bidragspraxis som samlades åren 2021–2022 samt strävan att förbättra likställdhet och transparens i bidragspraxis.

– Responsen har bland annat gett upphov till viljan att göra bidragspraxis enhetlig och beslutsfattandet mer transparent. Det önskas också mer information om grunderna för bidragsbeslut. Utredningsarbetet stärker också uppfattningen om att bidragen som staden beviljar gör det för föreningar och arbetsgrupper möjligt att ordna sin verksamhet och uppnå sina mål, och att bidragsverksamheten anses vara viktig, konstaterar utvecklingskoordinator Minna Särelä.

– I år provade man ett separat bidrag för medborgaraktivitet. Det ansågs vara ett bra framsteg. Det ska nu ingå i bidraget för gemenskapsanda, såsom också stödet till sådan verksamhet som hittills har fått bidrag för sysselsättningsprojekten samt stödet till sådan verksamhet som hittills har fått bidrag från social- och hälsovårdssektorn och som efter vårdreformen blir kvar hos staden, berättar Särelä.

Ett nytt bidrag för gemenskapsandan

Det föreslås att det inrättas ett nytt bidrag för gemenskapsandan. Med bidraget stärker man gemenskapsandan och uppmuntrar till frivilligverksamhet i Borgå och stöder sådan verksamhet som stöder invånarnas delaktighet, välmående och likställdhet på olika håll i staden.

Bidrag för gemenskapsandan kan sökas av boende- och byaföreningar, föräldraföreningar, pensionärsföreningar, traditionsföreningar, föreningar som arrangerar mångkulturell verksamhet eller verksamhet som stöder integration, föreningar som främjar gemenskapsandan hos arbetslösa samt andra allmännyttiga föreningar, samfund och grupper som främjar gemenskapsandan eller medborgaraktivitet.

Harmonisering av kvalitetskriterier

Enligt förslaget ska kvalitetskriterierna för beviljande av bidragen harmoniseras i två steg.
Innan ansökningen av bidragen år 2023 harmoniseras kvalitetskriterierna för följande bidrag: allmänt bidrag för idrott, ungdomstjänsternas allmänna bidrag och projektbidrag, projektbidraget för kulturverksamhet samt konstnärsstipendium, det nya bidraget för gemenskapsandan samt bidragen till de kommuner där KoMbi ordnar verksamhet.

Innan ansökningen av bidragen år 2024 uppdateras kriterierna för det allmänna kulturbidraget.

– Bidrag från staden är en viktig stödform för olika aktörer i staden. Även med hjälp av små bidrag arrangeras det värdefull verksamhet och med större bidrag arrangeras det ofta långsiktig verksamhet som omfattar stora grupper, berättar bildningsdirektör Sari Gustafsson.

– Också hittills har bidragen beviljats så jämlikt som möjligt men det har krävt att beredarna av bidragsbesluten har haft en bred allmän kännedom om den verksamhet som de som söker bidrag bedriver. Med harmonisering av kvalitetskriterier avses den information som ges innan bidragen söks och förtydligande av ansökningsblanketten så, att staden får jämförbar data till stöd för beviljande av bidrag.

År 2021 beviljade Borgå stad totalt cirka 2,38 miljoner euro i bidrag.

Bidragen som staden beviljar för underhåll och grundliga förbättringar av enskilda vägar hör i fortsättningen till stadsmiljösektorn. Deras bidragsklasser uppdaterades hösten 2022.

Rättelse 28.10.2022: Ett överflödigt citat raderades.