Hoppa till innehåll

Nämnden för växande och lärande, beslut 4.4.2024

Porvoon kaupungin tunnus.

Borgå stads välfärdsplan 2024-2025

Nämnden för växande och lärande beslutade föreslå stadsstyrelsen och vidare till stadsfullmäktige att välfärdsplanen för åren 2024–2025 godkänns.

Vårdnadshavarenkät 2024, tjänster inom småbarnspedagogik

Nämnden för växande och lärande anteckade resultaten för vårdnadshavarenkäten till kännedom.

I Borgå genomfördes i februari en vårdnadshavarenkät om småbarnspedagogik. Till största delen bedömdes verksamheten inom småbarnspedagogiken hålla en utmärkt nivå (≥ 3,5) i alla teman. Särskilt nöjda var vårdnadshavarna med hur personalen bemöter barnet på ett positivt och jämlikt sätt och hur barnet lär sig sociala och emotionella färdigheter. Verksamheten upplevs som mångsidig. Vårdnadshavarna tycker att barnet har vänner och trivs bra. Vårdnadshavarna upplever att de blir hörda och kan delta i planeringen av sitt barns småbarnspedagogik eller förskoleundervisning.

Vårdnadshavarenkäten 2024, grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen

Nämnden för växande och lärande antecknade för kännedom resultaten av vårdnadshavarenkäten och en plan för hur resultaten kan utnyttjas som en del av arbetet med att utveckla kvaliteten på grundläggande utbildningens och gymnasieutbildningens.

Mest nöjda är vårdnadshavarna med det stöd och den omsorg som barnet får i skolan och med kommunikationen och samarbetet mellan hemmet och skolan. I vårdnadshavarnas svar syns också tydligt att vårdnadshavarna upplever skolvardagen och undervisningen positivt. Utbildningstjänsterna fick ett allmänt medeltal på 3,4 av vårdnadshavarna, där vitsordet 4 alltså är det högsta.

Översikt över mobbningsförebyggande åtgärder i skolorna i Borgå

Nämnden för växande och lärande antecknade för kännedom översikten över mobbningsförebyggande åtgärder i skolorna i Borgå.

Förekomsten av mobbning följs upp med registrerade mobbningsfall, enkäten Hälsa i skolan och Borgå stads välfärdsprofiler. I Wilma har tagits i användning en blankett för mobbade personer. Dessutom följer man i skolorna upp förekomsten av mobbning i den egna skolan och planerar skolspecifika åtgärder i synnerhet om man lägger märke till att mobbningen har ökat eller blivit allvarligare.

Anvisningar om klientavgifter inom småbarnspedagogik från 1.8.2024

Nämnden för växande och lärande godkände anvisningarna om klientavgifter inom småbarnspedagogiken från 1.8.2024.

I lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken träder i kraft ändringar 1.8.2024. Enligt lagen stiger den högsta klientavgiften för småbarnspedagogik på heltid från 295 euro till 311 euro i månaden från 1.8.2024. En månadsavgift som är lägre än 30 euro för ett barn tas inte ut, hittills har den lägsta avgiften som fakturerats varit 28 euro.

Regler för servicesedlar i daghemsverksamhet från 1.8.2024

Nämnden för växande och lärande beslutar att det uppdaterade dokumentet Regler för servicesedlar i daghemsverksamhet kan tas i användning från 1.8.2024.

Övriga ärenden

Övriga ärenden beslöt nämnden i enlighet med föredragningslistan.