Hoppa till innehåll

Planeringen av Kokon idrottscentrum framskrider på basis av responserna

Den första versionen av koncept- och fastighetsutvecklingsplanen för Kokon idrottscentrum publicerades den 16 februari.

Den första versionen av koncept- och fastighetsutvecklingsplanen för Kokon idrottscentrum publicerades den 16 februari.

För företrädare för idrottsföreningar och områdets närmaste grannar ordnades den 3 mars ett evenemang för presentation av och diskussion om planen i form av ett webbmöte. I evenemanget deltog cirka 33 aktörer med intresse för utveckling. Evenemanget gav en omfattande och kompletterande bild av grenmångsidigheten och lokalitetsbehoven hos Borgå idrottsföreningar. Deltagarna berömde det omfattande bakgrundsarbetet och planen, som är bra på många punkter. Samtidigt kritiserades planen och deltagarna förde särskilt fram idrottsföreningarnas perspektiv och önskemål. 

– Målet med områdesutvecklingen för Kokon idrottscentrum är en långsiktig utveckling av området och att hitta en helhetsekonomiskt vettig lösning, där man kan tillgodose den omfattande användargruppens olika behov på ett så heltäckande sätt som möjligt, konstaterar bildningsdirektör Sari Gustafsson.

Enkäter till invånare och idrottsföreningar som stöd för planeringen

Stadsstyrelsen beslutade sommaren 2019 att inleda utveckling av Kokon idrottscentrum. Ansvaret för det praktiska arbetet har innehafts av fastighets- och konceptutvecklingsexperten Realidea Oy och Arkkitehdit Soini & Horto Oy samt en sektorövergripande projektgrupp bestående av stadens experter, som hade stadens idrottsprogram som en av sina utgångspunkter.

Under arbetets gång har Borgåbornas behov och önskemål utretts. För idrottsföreningarna ordnades en informationstillställning 27.2.2020. I april 2020 ordnades två enkäter som kartlade utvecklingsbehoven för idrottscentrumet. En av enkäterna riktade sig till idrottsföreningarna i Borgå och andra motsvarande aktörer. Enkäten skickades till över 130 mottagare. Enkäten gav 23 svar. Den öppna enkäten till alla Borgåbor pågick under tiden 3.4–31.5.2020. Den fick 74 svar. Båda enkäterna gav rikligt med tilläggsinformation, synpunkter och praktiska erfarenheter som grund för utvecklingen av Kokon-området.

– Planen som nu har färdigställts är avsedd som grund för diskussion och fortsatt bearbetning. Arbetet har styrts av stadsstyrelsens riktlinjer. Stadens roll i området torde ändra från serviceproducent till skapare av möjligheter och koordinator – en möjliggörare, berättar Sari Gustafsson.

Riktlinjer för planen för idrottscentrumet i slutet av året

Stadsfullmäktige fattar principbeslut om riktlinjer angående den fortsatta utvecklingen av idrottscentrumet i slutet av detta år. Efter detta bereds detaljplanen och diskussioner med/sökande efter investerare inleds. Utvecklingen av området kan framskrida till genomförandefasen omkring år 2025.

– I fortsättningen delaktiggörs flera grupper som är verksamma i området och områdets övriga aktörer. I utvecklingen av området Kokon idrottscentrum måste val göras. Området planeras sådant att så många användargrupper som möjligt, toppidrottare, amatörer, motionärer och personer som behöver lättillgängliga idrottsmöjligheter kan idrotta, konstaterar Gustafsson.

Respons från interaktionstillställningen

Vid tillställningen som hölls för idrottsföreningar, övriga aktörer i området och för invånare den 3 mars erhölls mycket kompletterande information och nyttiga synpunkter som grund för den fortsatta beredningen, utöver de behov som redan tidigare framkommit i enkätsvaren. De mest centrala ärendehelheterna som kom upp till diskussion vid tillställningen var:

  • Möjligheterna att främja Borgåbornas hälsa och idrott ska stödjas med hjälp av serviceutbudet vid Kokon idrottscentrum.
  • Grenförbundens krav och utgångspunkter ska granskas och beaktas i det fortsatta arbetet.
  • Området ska betjäna såväl dem som motionerar på egen hand som amatörer och toppidrottare. Tävlingsidrott uppmuntrar vanligtvis små amatörer inom idrott. Nya lokaler som byggs och lokaler som totalrenoveras i området ska i årtionden fungera också som stöd för föreningarnas verksamhet.
  • Kokon ska anpassas både för lokala och regionala behov. Det ska också vara möjligt att ordna masstillställningar. Ju bredare geografiskt område helheten betjänar och ju mångsidigare utbudet i området är, desto större intresse väcker det bland de aktörer som investerar och finansierar i området.
  • Att möjliggöra idrott med låg tröskel är väldigt viktigt i stödjandet av ungdomar som riskerar att marginaliseras även med tanke på kontinuiteten i föreningarnas verksamhet.
  • Aktivering av äldre, upprätthållande av funktionsförmåga och användning av lokalerna dagtid är viktiga utvecklingsteman. Användningen dagtid anknyter även till behoven av idrottslokaler för småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och andra stadiets studerande som Kokon-området ska tillgodose.
  • Ramvillkor för den fysiska miljön, såsom frågor angående fungerande trafiklösningar och vattenkvaliteten i utebassängen, ska undersökas noggrannare i det fortsatta arbetsskedet.
  • Vid tillställningen togs även logitjänster upp till diskussion. Samtidigt konstaterades även att logilösningar, som även stödjer Kokon idrottscentrum, i hög grad har beaktats utanför det egentliga idrottscentrumområdet.