Gå till innehåll

Planeringen av Kräkelsundet i Tolkis inleds med en enkät

Borgå stad har inlett planeringen av Kräkelsundet i Tolkis med att utarbeta en idéplan. Området är beläget på den yttersta ändan av udden i Tolkis före Emsalö bro.

Borgå stad har inlett planeringen av Kräkelsundet i Tolkis med att utarbeta en idéplan. Området är beläget på den yttersta ändan av udden i Tolkis före Emsalö bro.

I enkäten kan du ge respons på idéplanen

Utvecklingen av området är målet inom de närmaste åren, till och med årtionden. För planeringen samlas nu idéer från invånare, båtförare, olika aktörer inom båtlivet, representanter av olika havsnära hobbyer och alla som är intresserade av att utveckla området på lång sikt. 

För enkäten har utarbetats två preliminära alternativa idéplaner, vilka nu kan kommenteras. Du kan också komma med helt nya idéer för utvecklingen av området. Svaren utnyttjas vid den fortsatta planeringen av området. Idéplanen färdigställs under våren och den framtida detaljplanläggningen grundar sig på den. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy utarbetar idéplanen.

Båtliv, fritid och företagsverksamhet

Borgå stad och Helsingfors stad har skaffat stora områden i Tolkis i Borgå. Avsikten är att utveckla området på udden i Tolkis till ett mångsidigt och havsnära industri-, lager- och arbetsplatsområde enligt principerna i den gällande delgeneralplanen för de centrala delarna i Borgå. I delgeneralplanen anvisas också områden för båthamnar och rekreation. 

Området som idéplanen gäller är en del av udden i Tolkis. I området finns redan nu verksamheter som ansluter sig till båtliv och sjöfart, så som sjöbevakningens flytande lokaler, Räddningsverket i Östra Nylands hamn samt båtföreningars bryggor och verksamhet. Målet är att i området utveckla en högklassig småbåtshamn med tjänster i anslutning till båtlivet och att möjliggöra vinterförvaring av båtar samt tjänster i anslutning till underhåll och service av båtar. Dessutom tryggas Räddningsverket i Östra Nylands och sjöbevakningens verksamhet i området med eventuella utvidgningsbehov. 

Området planeras också för andra än båtförare. Området har en stor betydelse som ett havsnära friluftsområde för invånarna i Tolkis och hela västra Borgå. Också andra hobbygruppers intresse att etablera sig i området kartläggs. Målet är att området kan tryggt nås också med kollektivtrafik och med cykel samt gående.

Erfarenhetsexpertgruppen behöver medlemmar

I anslutning till planeringsarbetet bildas en erfarenhetexpertgrupp som deltar i planeringsarbetet. Om du är intresserad av att utveckla området anmäl dig med i gruppen i enkäten. Gruppen önskas så mångsidigt som möjligt representera områdets aktörer och dem som är intresserade av området. Gruppen samlas 2-3 gånger under planeringsarbetet.

Bekanta dig med de alternativa idéplanerna och svara på enkäten. Enkäten kan besvaras 13.5.-10.6.2020.

Ytterligare information om planeringen av området: 

stadsplaneringschef Dan Mollgren
tfn 040 623 2614
dan.mollgren@porvoo.fi 

planläggare Hilkka Jokela
tfn 040 489 5750
hilkka.jokela@porvoo.fi

kommunteknikchef Kari Hällström
tfn 040 576 0206
kari.hallstrom@porvoo.fi