Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsen behandlar utkastplanen för Kokon idrottscentrum

Kokonniemen liikuntakeskus Oy har skisserat fortsatta åtgärder för utvecklingen av Kokonområdet enligt stadsfullmäktiges beslut. Stadsstyrelsen behandlar vid sitt möte den 12 april material som bolaget tagit fram i början av året. Stadsstyrelsen föreslås att planeringsarbetet ska fortsätta enligt beskrivningen.

Koripallo.

I planeringsarbetet har det preciserats verksamhetens innehåll i den helhet som byggs i området i den första fasen och placeringen av utomhusområden och byggnader i området. Planerna möjliggör reserveringar för lokaler enligt fullmäktiges beslut också för andra grenar så, att områdets serviceutbud kan kompletteras senare.

En byggnadshelhet för diverse användning

En ny ishall med två inomhusrinkar föreslås byggas i området. En av rinkarna borde kunna förses med en åskådarläktare som uppfyller kraven i Mestis-serien. De nuvarande hallarna kan användas under den tid när den nya hallen byggs.

Bakom ishallen skulle byggas en allaktivitetsarena med lokaler för bl.a. bollspel, gymnastik, gruppidrott och friidrott. Ishallen och allaktivitetshallen kopplas samman med en entréhallsbyggnad där det finns idrottslokaler med låg tröskel (t.ex. gatubasket, skejtning, parkour) samt kontors-, affärs- och entréhallslokaler. Entréhallsbyggnaden är tänkt att vara områdets mittpunkt för aktiviteter och en mötesplats.

– Lokalerna sammanlänkas på detta sätt till en helhet med diverse användning. Detta ger också synergifördelar för underhåll och förvaltning av lokalerna, säger Kokonniemen liikuntakeskus Oy:s verkställande direktör Kalle Myllymäki.

– Den nuvarande Kokonhallen kommer att kunna användas tills den nya allaktivitetsarenan har blivit färdig. Efter detta renoveras Kokonhallen för racketspel och eventuellt också för andra inomhusgrenar. Helheten innehåller också en uppvärmd konstgräsplan och hygienrum och underhållslokaler, m.a.o. alla de funktioner som fullmäktige har beslutat om, fortsätter Myllymäki.

Friluftspark och nya trafik- och parkeringsarrangemang

Mellan nybyggnaderna och Kokon badinrättning har det planerats en friluftspark där det inte finns fordonstrafik. Ledsagnings- och parkeringstrafiken till och från hallarna har beaktats i planen.

I planeringslösningen föreslås det en ny västlig vägsträckning från Tolkisvägen till området.

– Detta förbättrar områdets funktionalitet, interna ledsagningstrafik, gång- och cykelleder och den allmänna trafiksäkerheten. Samtidigt kan vi få mer parkeringsplatser i området. I planen har det reserverats cirka 650 parkeringsplatser i området när det i dagsläget finns cirka 260 parkeringsplatser, berättar Myllymäki.

Detaljerna och finansieringsmodellen planeras senare

Avsikten är att planeringen av Kokon idrottscentrum fortsätter efter stadsstyrelsens beslut. På våren preciseras planerna för utomhusområden, markområden, utsikten och fasaderna, planeringen av anslutningar och gator, planeringen av hallarnas inomhuslokaler och preciseras kostnadsberäkningen. Efter sommaren koncentrerar man sig på utredningen av en modell för områdets förvaltning, affärsverksamhet och finansiering.

Projektplanen ska bli färdig före utgången av året och efter det sänds den till stadens förtroendeorgan för beslut. Kokonniemen liikuntakeskus Oy rapporterar regelbundet till stadsstyrelsen om hur planeringsarbetet avancerar, och stadsstyrelsen kan om den vill genom sina beslut styra i vilken riktning projektplaneringen ska utvecklas.

Samtidigt bereds det en detaljplanändring i området. Detaljplanutkastet blir färdigt på sommaren och ett detaljplaneförslag under hösten och vintern. I samband med att idrottscentret i Kokon planerades har man också genomfört ett stort projekt där invånarna, intressentgrupper och idrottsföreningar har blivit hörda och fått medverka. Diskussionen med idrottsföreningarna har fortsatt också under början av året. Om deltagandemöjligheter med anknytning till beredning av detaljplanen informeras separat under arbetet.

Vad planeras det i Kokonområdet?

Stadsfullmäktige har beslutat om innehållet i den helhet med idrottscentret i Kokon som byggs i den första fasen och om planeringsprinciperna för området. Helheten i den första fasen:

  • Uppfräschning av utomhusområden: nya friluftsleder, en högklassig utegym, en lekpark, beach volley-planer, planer för småspel, sanering och eventuellt utbyggande av utomhusskejtplatsen, modernisering av friluftsbadet (ombyggande, förbättring av markgrunden och vattenkvaliteten, platsen ska göras tillgänglig), övrig landskapsanpassning i kärnområdet
  • En ny ishall: ersätter nuvarande lokaler och beaktar behoven som hobbynivåerna har och nivåkraven i föreningarnas matcher
  • En uppvärmd konstgräsplan
  • En allaktivitetsarena: tränings- och tävlingslokaler för bollsport inomhus, inomhusträning i friidrott, gymnastik och motionsidrott, arrangerande av konserter, mässor och evenemang tas också i beaktande
  • En arena för hobbyer med låg tröskel: lokaler för unga, seniorer och föreningsverksamhet (renovering av Kokonhallen eller en nybyggnad), det läggs vikt vid tillgänglighet
  • En hall för racketsport

När fullmäktige godkände planeringsprinciperna förutsatte det också att man i planeringsarbetet också beaktar utforskning av behövliga lokalitetsreservationer för att områdets serviceutbud senare kan kompletteras.