Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 13.3.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Godkännande av hyresavtalet för tilläggsutrymmen i västra områden

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna hyresavtalet för tilläggsutrymmen i de västra områdena och befullmäktigade lokalitetsdirektören att underteckna det.

På Kunskapens väg, i fastigheten där den f.d. Gammelbacka skola låg, finns två daghemsgrupper i tillfälliga lokaler. Det behövs lokaler för ytterligare två grupper. Antalet barn i de fyra grupperna varierar mellan 70 och 84 beroende på i vilken ålder barnen är.

Behovet av småbarnspedagogiska tjänster i västra området, särskilt i området Tolkis-Övre-Haiko-Gammelbacka har ökat kraftigt. Tillfälliga lokaler behövs så länge att mer permanenta lokalitetslösningar kan skapas med hjälp av nybyggande. Daghemmet Eestinmäen päiväkoti har tillfälligt inhyst 6–7 grupper men efter ombyggnaden kommer det att ha åtta grupper. Det har planerats att tre förskolegrupper ska placeras i det nya skol- och allaktivitetscentret i Gammelbacka, då lokaler för yngre barn frigörs i daghemmen. Om dessa husbyggnadsinvesteringar blir av enligt planerna, behövs tillfälliga lokaler fram till år 2027.

Tilläggsutrymmena byggs av träbyggda moduler och hyrs för 60 månader.

Avsiktsförklaring om bildande av gemensamt sysselsättningsområde och beredningsarbete relaterat till det

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att staden skickar avsiktsförklaringen till följande kommuner för behandling: Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo.

Borgås viktigaste intressebevakningsmål åren 2022–2023

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna Borgå stads mål för regeringsprogrammet.

Kevin Servin föreslog att man tar bort MBT-samarbetet från intressebevakningsmålen. Förslaget förföll i brist på understöd. Kevin Servin lämnade en protokollsanteckning i ärendet.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.