Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 15.8.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Svar på fullmäktigemotion om utformande av en skogsstrategi

Stadsstyrelsen beslutade efter omröstning godkänna Tuuli Hirvilammis förslag. Hirvilammi föreslog att stadsutvecklingsnämndens utlåtande ges som svar på fullmäktigemotionen: ”Kommunaltekniken har undersökt möjligheterna till att utforma en skogsstrategi. Skogsplaneringssystemet som togs i bruk våren 2022 möjliggör beräkning av planeringsalternativen och bland annat en granskning av kolbalansen. Synpunkterna specificeras i bilagan. Kommunaltekniken föreslår att stadens ledning tillsätter en tillräckligt multiprofessionell och behörig arbetsgrupp för att leda skogsplaneringen. Arbetsgruppen identifierar och samordnar de strategiska målen.”

I omröstningen vann Tuuli Hirvilammis förslag över stadsdirektörens förslag med rösterna 9 (Elin Blomqvist-Valtonen, Tuuli Hirvilammi, Johnny Holmström, Anette Karlsson, Bodil Lund, Hanna Lönnfors, Marko Piirainen, Johan Söderberg, Matti Valasti) – 4 (Nea Hjelt, Kevin Servin, Nina Uski, Jorma Wiitakorpi). Stadsdirektören förslog att följande svar ges som svar på fullmäktigemotionen: ”Staden har redan länge utgått från att verksamheten styrs centralt med en enhetlig strategi (det vill säga stadsstrategin) och med program som eventuellt kompletterar densamma. I anslutning till att 2022 års strategi antogs har man också konstaterat att de program av olika slag som staden redan utarbetat är tämligen omfattande, och man har också konstaterat behovet att sammanställa dem och göra dem färre till antalet så att deras styreffekt ska uppnås. Det är därför inte ändamålsenligt att utarbeta en separat strategi eller ett separat program på det sätt som avses i motionen. Stadens organisation förnyas i början av år 2023, och man har för avsikt att kritiskt bedöma alla existerande arbetsgruppers verksamhet och huruvida de ska fortsätta. Beträffande skogsvården kommer stadsutvecklingssektorn att fortsätta som den instans som har det huvudsakliga ansvaret. I stället för att bilda en arbetsgrupp är det ändamålsenligt att man i samband med att sektorn mera i detalj organiserar sitt arbete klarare lyfter fram i offentligheten skogsplaneringens resurser, mål och medel som en del av arbetet med att verkställa stadsstrategin under fullmäktigeperioden. Stadsutvecklingen ska också samordna det samarbete som krävs med stadens övriga sektorer och externa samarbetspartner.”

Fortsatt beredning av organisationsreformen

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt utnämna de beredningsansvariga för tiden 15.8-31.12.2022:

  • Koncerntjänster, stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula
  • Livskraft, biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz
  • Stadsutveckling, stadsplaneringschef Dan Mollgren och tomtchef Pekka Söyrilä
  • Växande och lärande, bildningsdirektör Sari Gustafsson”

Ledigförklarande av tjänsten som stadsdirektör

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt om ledigförklarande av tjänsten som stadsdirektör och övriga behörighetsvillkor för tjänsten enligt biträdande stadsdirektörens förslag. Biträdande stadsdirektören var föredragande och personaldirektören fungerade som sekreterare i ärendet. Övriga tjänsteinnehavare deltog inte i behandlingen av ärendet.

Stadsstyrelsen preciserade tidtabellen:

  • stadsstyrelsen föreställer fullmäktigegrupper sökande som ska intervjuas 19.9
  • fullmäktigegruppernas intervjuer 20.9-25.9
  • stadsstyrelsens förslag till fullmäktige, stadsstyrelsens extra möte 26.9 (teams)

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujulas tidsbegränsade ämbetstid slutar i september 2023. Det konstateras i stadsdirektörens direktörsavtal att rekryteringsprocessen för tillsättande av tjänsten inleds senast ett år före ämbetstidens slut.

Förtrondevaldas utbildningstillfällen

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att Anette Karlsson deltar i utbildningen Kuntapuheenjohtajan johtamisvalmennus.

FCG ordnar utbildningen Kuntapuheenjohtajan johtamisvalmennus 1.9. – 4.11.2022. Ledarskapsutbildningen är ämnad för ordföranden, vice ordförande och deltids ordförande i kommunernas fullmäktige och styrelser.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.