Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 19.12.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Långfristigt lån, Affärsverket Borgå vatten

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt bevilja Affärsverket Borgå vatten ett långfristigt lån på 4 miljoner euro.

Affärsverket Borgå vatten har behov att lyfta cirka 4 miljoner euro långfristigt lån för att finansiera investeringar. I budgeten för år 2022 har staden berett sig på att Affärsverket Borgå vattens investeringar delvis finansieras med ett långfristigt lån som staden ger. Budgeten innehåller en reservering på totalt 9 miljoner euro för ökning av utlåningen.

Skulden amorteras årligen och staden tar ut en ränta enligt sin garanti- och utlåningspolicy. Lånetiden är tänkt att vara 20 år och lånet amorteras med jämna rater två gånger om året. Låneräntan binds för ett år i taget till genomsnittsräntan i stadens låneportfölj vid tidpunkten för bokslutet höjd med en marginal på 0,2 procent.

Affärsverket Borgå måltids- och städservice (tidigare Affärsverket Borgå lokalservice), tjänsten som verkställande direktör

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att restonomen (högre YH) Leila Korhonen övergår till tjänsten som verkställande direktör för Affärsverket Borgå måltids- och städservice från och med 1.1.2023 enligt lagen som gäller tjänsteinnehavare vid kommuner och välfärdsområden. Med tjänsteinnehavaren görs ett direktörsavatal.

Behovsutredning för skolan och allaktivitetshuset i Gammelbacka

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt återremittera ärendet för ny beredning.

Lägesöversikt över projektplaneringen av Kokon idrottscentrum

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt anteckna lägesöversikten över Kokon idrottscentrum för kännedom.

Kommunordförandes ledarskapsutbildning

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att Anette Karlsson, Elin Blomqvist-Valtonen samt Jorma Wiitakorpi deltar i Kommunordförandes ledarskapsutbildning 19.1.-31.3.2023.

Övriga ärenden

Följande ärenden togs bort från föredragningslistan: 3, 7–12, 18–25 ja 27.

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.