Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 27.3.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Godkännande av bokslutet för år 2022

Stadsstyrelsen beslutade godkänna bokslutet 2022 för sin del och förbinda sig att underteckna bokslutet.

Bokslutet ges till revisorn för granskning och till revisionsnämnden för upprättande av en utvärderingsberättelse.

Stadsstyrelsen berättigade finansdirektören göra justeringar av teknisk karaktär i bokslutet före dess behandling i stadsfullmäktige. Om uppgifterna i bokslutet till väsentliga delar kompletteras eller korrigeras, sänds de ändrade uppgifterna till stadsstyrelsen för kännedom innan bokslutet godkänns i fullmäktige.

På mötet beslutade stadsstyrelsen enhälligt föreslå att en investeringsreservering på 5 000 000,00 euro görs för Kokon idrottscentrum.

Stadsstyrelsen föreslår att behandlingen av resultatet av räkenskapsperioden 2022 sker enligt följande:

  • Från markanskaffningsfonden tas ut 1 383 588,33 euro, i enlighet med stadgarna.
  • Till markanskaffningsfonden överförs 5 600 000,00 euro.
  • Till Räddningsverket i Östra Nylands resultat tilläggs 1 670 321,74 euro som en ändring av avskrivningsdifferensen samt 510 000,00 euro som en ändring av reserverna.
  • Till fonden för grön omställning överförs 10 000 000,00 euro.
  • En investeringsreservering på 5 000 000,00 euro görs för Kokon idrottscentrum.
  • Räkenskapsperiodens överskott 26 411 944,36 euro överförs till överskottet från föregående räkenskapsperioder i innevarande års bokföring.

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna följande protokollsanteckining i ärendet: ”Suunnittelutyön edetessä on syytä muistaa kaupunginhallituksen 21.3.2022 päätös siitä, että tulee jo suunnitteluvaiheen alussa varautua tarpeellisten tilavarausten tutkimiseen alueen palvelutarjonnan täydentämiseksi. Tällaisia toimintoja voivat olla esimerkiksi katettu täysimittainen tekojää tai jääpallohalli, sisäkuntosali, sauna, koira-agilityrata, hiihtocrossrata, rullahiihtorata, ulkokentät mailapeleille ja koripallolle.”

Kevin Servin föreslog att man inte överför 10 miljoner euro till fonden för grön omställning. Summan används för att förkorta stadens lånestock. Förslaget förföll i brist på understöd. Kevin Servin lämnade en protokollsanteckning i ärendet.

Belöning av personalen för 2022 års arbetsinsats

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt belöna stadens personal för 2022 års arbetsinsats enligt stadsdirektörens förslag.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.