Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 3.5.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Klimatprogrammets indikatordata 2022

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt anteckna för kännedom klimatprogrammets indikatordata och de viktigaste åtgärderna för att dämpa klimatförändringen år 2022 samt planerna för åtgärder år 2023.

Ett av Borgå stads centrala strategiska mål är att vara en kolneutral stad före år 2030. För genomförande av strategin utarbetades det år 2019 ett klimatprogram som innehåller ett brett urval åtgärder som leder Borgå mot de mål som ställts upp i strategin.

Klimatprogrammets indikatordata år 2022 har nu samlats upp och resultaten publicerats på Borgå stads webbplats.

Borgå stads personalprogram och handlingsprogram för arbetarskyddet för åren 2023–2026

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna stadens personalprogram och handlingsprogram för arbetarskyddet för åren 2023–2026 och sända det till stadsfullmäktige för kännedom. Personaldirektören befullmäktigades att göra tekniska korrigeringar i texten.

I Borgå stads personalprogram dras det upp linjerna för stadens personalpolitik som stöder stadens strategi och personalstrategiska mål. Personalprogrammet är också ett handlingsprogram för arbetarskyddet och styr utvecklingen av arbetshälsan.

Kommunordförandedagar 2023

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens presidium kan delta i kommunordförandedagarna.

Kommunordförandedagarna hålls 15-16.6.2023 i Villmanstrand och arrangeras årligen på samma sätt som systerevenemanget Kommunledardagarna. Evenemanget arrangeras av Finlands kommunförbund och FCG Finnish Consulting Group.

På kommunordförandedagarna behandlas det kommunernas livskraft, den politiska styrningen och kommunernas roll i det förändrande läget.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslöt stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.