Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 5.9.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Indikatorerna i stadsstrategin

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt återremittera ärendet för ny beredning.

Uppdatering av årsklockan för den ekonomiska planeringen och uppföljningen 2022

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna den uppdaterade årsklockan för år 2022.

Stadsstyrelsen har 28.2.2022 godkänt årsklockan för den ekonomiska planeringen och uppföljningen för år 2022. Till följd av stadens organisationsreform och därtill hörande reformen av förvaltningsstadgan behöver man uppdatera årsklockan när det gäller resten av året. Datumen för hösten senareläggs i regel med cirka en månad så, att fullmäktige vid sitt möte i december kan ta beslut om budgeten för år 2023 och om en ny förvaltningsstadga.

Nämndernas budgetförslag med motiveringar ska vara klara senast den 7 oktober. Stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan publiceras enligt den uppdaterade årsklockan i mitten av november, varefter stadsstyrelsen behandlar budgetförslaget vid sina möten i slutet av november. Även reformen av förvaltningsstadgan behandlas i stadsstyrelsen under november. Stadsfullmäktige fastställer budgeten och ekonomiplanen samt den nya förvaltningsstadgan i december.

På grund välfärdsområdesreformen får kommunerna exceptionellt inte besluta om sin inkomstskattesats för år 2023, utan inkomstskattesatsen för året är skattesatsen för år 2022 minskat med den slutliga minskningen av skattesatsen. Beslut om fastighetsskattesatsen fattas ändå på normalt vis. Enligt den uppdaterade årsklockan ska beslut om fastighetsskattesatserna fattas vid fullmäktigemötet i oktober.

Ledigförklarande av tjänsten som stadsdirektör

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå att stadsfullmäktige väljer PM, EM Jukka-Pekka Ujula till tjänsten som stadsdirektör för en sju års tidsbestämd period som är 22.9.2023-21.9.2030. Ett direktörsavtal ska ingås med stadsdirektören. Biträdande stadsdirektören var föredragande och personaldirektören fungerade som sekreterare i ärendet. Övriga tjänsteinnehavare deltog inte i behandlingen av ärendet.

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujulas tidsbegränsade ämbetstid slutar i september 2023. Det konstateras i stadsdirektörens direktörsavtal att rekryteringsprocessen för tillsättande av tjänsten inleds senast ett år före ämbetstidens slut.

Tjänsten som stadsdirektör har inom utsatt tid sökts av sammanlagt två sökande. Jukka-Pekka är Ujula den enda sökande som uppfyller behörighetsvillkoren.

Sökande av ändring i domar angående avbruten lönebetalning

Stadsstyrelsen beslutade efter omröstning söka ändring i Östra Nylands tingsrätts avgöranden 1004 4848, 1004 4849 och 1004 4851 genom att anföra besvär hos Helsingfors hovrätt enligt stadsdirektörens förslag.

I omröstningen vann stadsdirektörens förslag över Anette Karlssons förslag med rösterna 9 (Nea Hjelt, Emilia Mattsson-Nortamo, Sami Ryynänen, Kevin Servin, Frida Sigfrids, Pehr Sveholm, Nina Uski, Matti Valasti, Jorma Wiitakorpi) – 4 (Tuuli Hirvilammi, Anette Karlsson, Bodil Lund, Johan Söderberg). Anette Karlsson föreslog att stadsstyrelsen beslutar att inte söka ändring till tingsrätts avgöranden. Elin Blomqvist-Valtonen deltog inte i behandlingen av ärendet.

Nylands landskapsparlament 2022

Nylands landskapsparlament ordnas 3-5.11.2022. Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att Anette Karlsson, Jari Oksanen, Johan Söderberg, Matti Valasti och Jorma Wiitakorpi deltar i landskapsparlamentet.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.