Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 6.2.2024

Porvoon kehäsymboli.

Principer för servicenätet

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt sända principerna för servicenätet till nämnden för växande och lärande samt stadsutvecklingsnämnden för utlåtande. Koncerntjänsterna instruerades att komplettera förslaget i fråga om lokaler och finansiering. Nämndernas ulåtanden begärs att ge under februari. Stadsstyrelsen fattar beslut om principer på basis av utlåtandena 11.3.2024.

Stadsstyrelsen uppmanade också att utreda vilka åtgärder och resurser som behövs för att upprätthålla det befintliga bildningsnätet i servicebyarna. Det är viktigt att detta alternativ undersöks som en del av utredning av bildningsnätet, så att trovärdigheten för utredningen inte ifrågasätts när det gäller att fatta beslut.

Upprättande av ett program för ekonomisk produktivitet och balans

Stadsstyrelsen beslutade inleda upprättandet av programmet för ekonomisk produktivitet och balans så, att stadsfullmäktige kan besluta om programmet i maj 2024. Vid beredningen av programmet iakttas riktlinjer som anges i paragraftexten.

Projektplanering för skolan i Gammelbacka

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna projektplanering för skolan i Gammelbacka, och beslutade att inleda behovsutredningen och projektplaneringen för ersättande utrymmen för bibiliotek- och ungdomslokaler som för tillfället är lokaliserade i Gammelbacka allaktivitetshus som kommer att rivas.

I projektplanen föreslås att de nödvändiga skol- och förskoleplatserna skapas genom att bygga en ny byggnad i Gammelbacka centrum. Peipon koulus gamla byggnad rivs efter att den nya skolan har blivit färdig.

Detaljplan 519, Vindkulla

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att fullmäktige godkänner detaljplanen och detaljplaneändringen 519 Vindkulla i stadsdel 26. Ändringen av detaljplanen gäller Helsingforsvägens trafikområde i Estbacka. Genom detaljplanen bildas kvarteren 2410–2416 samt gatu-, rekreations- och skyddsgrönområden.

Invånarna i det nya bostadsområdet kommer att använda tjänsterna i Estbacka och Gammelbacka. Målet för planen är att skapa förutsättningar för byggandet av ett trivsamt, trädgårdslikande samt energi- och ekoeffektivt småhusområde med låga utsläpp samt för placeringen av ett servicehus för äldre nära Estbacka. Målet är också att bilda tomter i olika storlekar, bygga småhus i olika storlekar och skapa förutsättningar för olika byggformer.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.