Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämndens beslut 11.4.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Nämnden avslog begäran om omprövning gällande anbudsförfarandet för gästhamnen på västra åstranden

Stadsutvecklingsnämnden avslog efter omröstning Wilenius Båtvarv rf:s begäran om omprövning av nämndens beslut 13.12.2022.

Mika Varpio framförde att nämnden godkänner Wilenius Båtvarv rf:s rättelseyrkande. Jarmo Grönman understödde motförslaget, varvid nämnden röstade om saken.

Stadsutvecklingsnämnden beslutade i enlighet med föredragandens förslag med rösterna 8 (Riitta Ahola, Ilpo Bergström, Seppo Ijäs, Mika Laurila, Gia Mellin-Kranck, Kristel Pynnönen, Pehr Sveholm, Hanna Virtanen) – 3 (Sofia Antman, Jarmo Grönman, Mika Varpio) avslå Wilenius Båtvarv rf:s rättelseyrkande.

Nämnden godkände planen för genomförande av markanvändning för åren 2023–2027

Stadsutvecklingsnämnden godkände vid sitt möte planen för genomförande av markanvändning åren 2023–2027 och skickade den till livskraftsnämnden och stadsstyrelsen för kännedom.

Syftet med planen är att styra markanvändningsprocessen som möjliggör bostadsproduktionen och arbetsplatsbyggandet i Borgå stads område. Med markanvändningsprocessen avses här markanskaffning, planläggning, planering och byggande av kommunalteknik och andra allmänna områden samt överlåtelse av tomter. Planen ses över årligen.

En planändring utarbetas för området vid Huktis daghem

Stadsutvecklingsnämnden beslutade på mötet att förslaget till ändring av detaljplanen för Huktis daghem (DP 560) läggs fram till påseende.

Planändringen gör det möjligt att utvidga tomten för daghemmet med ungefär 1250 kvadratmeter och samtidigt ökas byggrätten med 1800 m²-vy. Med planändringen möjliggörs även en utvidgning av daghemmets parkeringsområde. Trädbeståndet i området består av ståtliga ekar och dessa kommer att bevaras även i den nya planen.

Stabiliseringsentreprenören på västra åstranden år 2023 valdes

Stadsutvecklingsnämnden beslutar godkänna YIT Suomi Oy, som lämnade det billigast anbudet, till entreprenör för stabiliseringen på västra åstranden.

Stadsinfran har begärt anbud för att stärka grunden i kantområdena vid träkvarteret, träkvarterets strand och gästhamnen på västra åstranden. Endast ett anbud lämnades inom utsatt tid.

Stadsutvecklingsnämnden beslutade godkänna YIT Suomi Oy, som lämnade det billigast anbudet, till entreprenör för stabiliseringen på västra åstranden till helhetspriset 1 043 162,00 euro (moms 0 %).

Övriga ärenden

Nämndens övriga beslut var likaså i överensstämmelse med föredragningen samt enhälliga.