Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämndens beslut 16.1.2024

Porvoon kaupungin tunnus.

Nämnden behandlade parkeringsutredningen för centrumområdet och beslöt använda dess rekommendationer som stöd för framtida planeringsarbete

Stadsutvecklingsnämnden antecknade för kännedom parkeringsutredningen över centrumområdet i Borgå och beslutade att utredningens rekommendationer används som normer i det kommande planeringsarbetet av området. Nämnden beslutade också att gatuplanen fortsätts på basis av alternativet 1 (VE 1).

Behandling av ärendet

Under behandlingen gav Hanna Virtanen följande ändringsförslag: Ehdotamme torin kaavahankkeen / torihankkeen lykkäämistä. Porvoon kaupungilla on alkaneet sopeutustoimet huonojen talousnäkymien vuoksi. Lykkääminen koskisi niin suunnittelua kuin rakentamista. Lykkääminen kestoltaan vähintään 2 vuotta, jonka jälkeen suunnittelun jatkaminen uudelleen harkintaan. Torisuunnitelmaa koskevat selvitykset eivät ole riittävän laajoja ja informatiivisia.

Förslaget understöddes av Ilpo Bergström och Pekka Malin.

Ordföranden konstaterade att nämnden ska rösta mellan utgångsförslaget och ändringsförslaget, eftersom det framställts förslag som avviker från utgångsförslaget. Ordföranden föreslog följande omröstning: utgångförslaget är “ja” och Hanna Virtanens motförslag “nej”.

För utgångsförslaget röstade sex (6); Mika Laurila, Pehr Sveholm, Sofia Antman, Gia Mellin-Kranck, Mika Varpio och Riitta Ahola.

För Hanna Virtanens motförslag röstade fyra (4); Hanna Virtanen, Pekka Malin, Seppo Ijäs och Ilpo Bergström.

Ordföranden konstaterade att utgångsförslag vann med rösterna sex (6) – fyra (4).

Det informerades mer omfattande om parkeringsutredningen i slutet av november.

A-insinöörit valdes för planering av torget och närliggande gator

Nämnden beslöt beställa planeringen av torget och de närliggande gatorna av A-insinöörit från Civil Oy i enlighet med anbudet.

Det informerades mer omfattande om torgets och dess närområdes planer redan tidigare i januari.

Besväret i anslutning till Boule Bars restaurangprojekt vid stranden föll i förvaltningsdomstolen

Helsingfors förvaltningsdomstol beslöt 12.12.2023 att avslå besväret som hade att göra med undantagsbeslutet för Boule Bars restaurangbyggnad.

Stadsutvecklingsnämnden beviljade i december 2022 Suomen autopalvelu yhtiöt Oy undantagslov för byggandet av en restaurangbyggnad på 220 kvadratmeter i en våning i Alexparken på Västra åstranden. I beslutet beviljades undantagslov att avvika från detaljplanen bl.a. gällande golvets höjdposition och byggnadsytans gräns i fråga om takskäggets läge. Genom beslutet beviljades dessutom tillstånd att avvika från de bestämmelser om bygganvisningar som med stöd av planbestämmelsen iakttas bindande. Dessa undantag från bestämmelserna beviljades bl.a. i fråga om byggnadens användningsändamål i fråga om verksamhetens säsongsnatur, takets form, fasadmaterialets genomskinlighet samt bredden på det område som reserverats för lätt trafik på strandsidan.

Ett besvär om stadsutvecklingsnämndens beslut lämnades. Enligt det borde sökanden inte ha beviljats de ansökta undantagsloven. Asunto Oy Porvoon Aleksanterinranta lämnade besväret. I sitt besvär hänvisade de till flera omständigheter, varav några behandlas här. Den part som lämnade in besväret ansåg att undantagsbeslutet är problematiskt bl.a. i fråga om ändringen av golvets höjdposition, takskäggets bredd, p.g.a. att restaurangverksamhet bedrivs året om, takterrassen, fasadens material och byggnadens storlek. Dessutom ansåg Asunto Oy Porvoon Aleksanterinranta i sitt besvär att det är problematiskt att boule-fälten ligger på parkområdets sida och inte på restaurangens tomt. Likaså ansåg besvärande att det är problematiskt att det inte finns lämpliga rutter och utrymmen för restaurangens parkering och servicetrafik.

Helsingfors förvaltningsdomstol ansåg dock att de rättsliga förutsättningarna för beviljande av de sökta undantagen har funnits.

Övriga ärenden

Nämndens övriga beslut var i överensstämmelse med föredragningen samt enhälliga.