Hoppa till innehåll

Till Sjötullen planeras nytt bostadsbyggande i närheten av tjänsterna vid centrum

Stadsplaneringen i Borgå stad har under 2022 bearbetat en ny detaljplan för Sjötullsområdet.

Meritulli

Ett nytt energieffektivt och koldioxidneutralt bostadsområde samt andra funktioner planeras i planområdet för Ånäsplanen och Ånäshallen nära centrumområde söder om empirestaden. Det nya området ligger vid kanten av rutplaneområdet, och områdets nya invånare kan i sin vardag utnyttja det omfattande offentliga och kommersiella serviceutbudet i Borgå centrum.

Detaljplanen är framlagd och en invånarenkät pågår

Detaljplaneutkastet för Sjötullen framlades 7.12.2022 och är framlagt till den 20 januari. Borgåborna kan utöver kommentarerna till det framlagda materialet också ge sina synpunkter om Sjötullsområdet och planerna för området genom att delta i en invånarenkät som finns på stadens webbplats. Enkäten kan besvaras under tiden för framläggandet fram till 20.1.2023.

Två olika lösningar har planerats för områdetGenom en ändring av detaljplanen har ett betydande antal nya bostads- och affärshus planerats för Sjötullsområdet. Två olika alternativ har beretts för området. I alternativet med glesare byggande möjliggörs 13 820 m2-vy ny byggrätt för bostads- och affärsbyggnader och 17 500 m2-vy i alternativet med tätare byggande i planområdet. I antal invånare möjliggör alternativet med tätare byggande ca 350 invånare och alternativet med glesare byggande ca 250 invånare.

– I planlösningen med glesare byggande har planerats sammanbundna stadsvillor (townhouse), vid Sjötullsgatan i planområdets nordligaste kvarter. I västra delen av samma tomt planeras också ett lamellhus av varierande höjd. I en tätare planlösning skulle det norra kvarteret inte bestå av sammanbundna stadsvillor utan av punkthus. I båda alternativen är kvarterets krona är dock en lummig kvartersgård mitt bland byggnaderna, berättar planläggningsarkitekt Emilia Saatsi.

I planområdet blir det genom planändringen möjligt att bygga ett nytt daghem vid Pellingevägen. Enligt planerna kommer det också en ny bollplan som ersätter de nuvarande idrottsplanerna. Bollplanen placeras på samma plats som Ånäshallen som ska rivas.

Invånarkväll om planprojektet 14.12.2022

Planutkasten presenteras för alla intresserade vid ett öppet informationsmöte onsdagen den 14 december 2022 klockan 18.00–19.30 i matsalen Lyceiparkens skola, Biskopsgatan 3–7. Välkomna!

Samma material hålls också framlagt i Servicekontoret Kompassen (Krämaretorget B, 06100 Borgå)