Hoppa till innehåll

Tillstånds- och tillsynsnämndens beslut 12.12.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Nämnden återremitterade bygglov för Keskos hybridbyggnad på Västra åstranden

Hannele Luukkainen föreslog att ärendet återremitteras till ny beredning. Även Mirja Suhonen och Elin Andersson föreslog återremittering med andra motiveringar och direktiv. Alla återremitteringar fick understöd, varvid de slogs samman. Eftersom tre ledamöter hade gjort förslag om återremittering slogs de ihop och ställdes mot fortsatt behandling av ärendet.

I den elektroniska omröstningen röstade fyra ledamöter för fortsatt behandling av ärendet (Christer Andersson, Juho Tanska, Tom Blomqvist, Petri Pasanen) och fyra ledamöter röstade för återremittering (Hannele Luukkainen, Elin Andersson, Mirja Suhonen, Pia Sågbom), varvid ordförande Elin Anderssons röst avgjorde beslutet. Nämnden hade sålunda beslutat återremittera ärendet till beredningen.

Den planerade byggnaden innehåller en storenhet för K-Citymarkets dagligvaru- och specialhandel, en underjordisk parkeringshall, en lastningsgård för butiken, bostäder och ett hotell på adressen Konstfabrikens strandgata 4.

Miljöhälsovårdens nya taxa

Nämnden godkände miljöhälsovårdens nya taxa. Taxan tillämpas från 1.1.2024.

Tillstånds- och tillsynsnämnden dispositionsplan för år 2024

Nämnden godkände dispositionsplanen för år 2024. Dispositionsplanen har uppgjorts genom att fördela de anslag och beräknade inkomster som fullmäktige godkänt.

Utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol om besvär i mastärende i Saxby

Nämnden gav sitt utlåtande med anledning av besvär över beslutet om Telia Towers Finland Oy:s placeringstillstånd.

Nämnden konstaterade att ansökan har behandlats rätt och uppfyller lagen, varvid det inte finns orsak att förkasta nämndens beslut 26.9.2023.

Övriga ärenden

De övriga nämndebesluten var i enlighet med beredningen och enhälliga.