Hoppa till innehåll

DP 453 Gamla Veckjärvivägen

Utkast till påseende 17.5–29.6.2023

Projektbeskrivning

Målet för planarbetet är energieffektivitet i stadsplanering och byggande. Därför är målet att i området skapa goda och lockande cykel- och gångförbindelser till olika tjänster och till centrum. Ytterli-gare mål som baserar sig på stadens strategi och programmet för boende är att möjliggöra ett mångsidigt boende och att förtäta den befintliga bebyggelsen.

I programmet för deltagande och bedömning beskrivs planens mål för framskridande närmare.

Anhängiggörandet

Utarbetande av planen har ingått i stadsplaneringens arbetsprogram sedan år 2017. Senast har det informerats om planprojektet i planläggningsöversikten år 2022. 

Utkastskedet (beredningsskedet)

I utkastskedet ordnas ett hörande. Under hörandet läggs plan-utkastet och det övriga planeringsmaterialet fram på servicekontoret Kompassen (Krämaretorget B, gatuplanet) samt på Borgå stads webbplats www.borga.fi. Intressenterna reserveras möjlighet att framföra skriftliga åsikter. Planeringsmaterialet till påseende 17.5–29.6.2023.

På basen av inkomna åsikter och kommentarer ändras planeringsarbetet vid behov. De inkomna åsikterna och kommentarerna samt deras bemötanden fogas också till planeringsmaterialet.

Material