Hoppa till innehåll

Lediga tomter på kartan

Lediga företagstomter i blått, reserverade tomter i gult. Du får reda på pris och annan information genom att klicka på tomten.

Sköldvik företagsområde

Sköldvik företagsområde är Nordens ledande kluster för oljeraffinering och kemisk industri. I området finns betydande produktion av biobränsle och området håller på att utvecklas till Nordens ledande kluster för cirkulär ekonomi.

Företagsområdet är för närvarande cirka 1000 hektar stort och där finns cirka 4000 arbetsplatser. I området verkar cirka 40 företag, huvudsakligen inom Cleantech och stödande branscher.

Cleantech-verksamhet

Med tomtöverlåtelsen vill staden stöda tillväxten av koncentrationen för cirkulär ekonomi i Sköldvik företagsområde.

Miljöaffärsverksamhet eller Cleantech förstås i bred bemärkelse och med det avses affärsverksamhet med vilken man strävar efter att undvika eller minska skadliga konsekvenser för miljön. Till affärsverksamheten räknas också verksamhet som sparar miljöresurser, såsom återvinning och återanvändning samt forsknings-, mätnings- och planeringsarbete som tjänar miljösyften.

Miljöaffärsverksamhet eller Cleantech teknologi, produkter, tjänster, processer och slutna system:

  • främjar en hållbar användning av naturresurser
  • förebygger eller minskar affärsverksamhetens skadliga miljökonsekvenser
  • Cleantech-lösningar maximerar material-, vatten- och energieffektivitet ur både ekonomisk och teknologisk synvinkel
  • minskar utsläppen till vatten, luft och mark.

Miljöaffärsverksamhet behöver inte vara företagets huvudsakliga verksamhet, utan kan vara integrerad i den övriga verksamheten.

Trafikförbindelser

Trafikförbindelserna i Sköldvik företagsområde är bra. Från området kör man till exempel till Nordsjö hamn på 20 minuter och till Helsingfors-Vanda flygplats på 25 minuter. Tillgången på arbetskraft i området är bra.

Byggande av kommunalteknik

Tomter

Tomternas storlekar i området varierar mellan 5 000 m² och cirka 7 hektar. Tomterna kan vid behov slås ihop eller delas genom en ändring av tomtindelningen. Den största delen av tomterna har anvisats för industri- och lagerbyggnader och en tomt för tillfällig inkvartering.

Detaljplanens bestämmelser om Sköldviks skydds- och konsulteringszoner ska beaktas vid byggandet.

Tomterna i kvarter 4011 består av berggrund som brutits och har därför ingen markundersökningskarta.