Hoppa till innehåll

Stadsfullmäktiges beslut

Porvoon kaupungin tunnus.

Befrielse från förtroendeuppdrag

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt bevilja Eeva Puromies befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i livskraftsnämnden. Stadsfullmäktige beslutade välja Ninni Kähkönen som ledamot och Saija Haapasaari som ersättare i livskraftsnämnden. Eeva Puromies deltog inte i behandlingen av ärendet.

Budgetändringar i budgeten för år 2023

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt att följande ändringar görs i budgeten för 2023:

  • Till koncerntjänsternas centraliserade lönereservering beviljas ett tilläggsanslag på 2,5 miljoner euro.
  • Till stadsutvecklingens investeringsobjekt nybygge av gator överförs 1,2 miljoner euro och till investeringsobjektet beläggning 0,6 miljoner euro från anslaget som har reserverats för investeringar i ombyggande av gator.
  • Det bindande målet för sektorn för växande och lärande, ”elevupptagningsområden stöder ett optimalt servicenät”, stryks ur budgeten för år 2023.

Allmänna tomtöverlåtelsevillkor och priser 1.9.2023 – 31.8.2024

Efter omröstning beslutade stadsfullmäktige godkänna tomtöverlåtelsepriserna och de allmänna tomtöverlåtelsevillkoren att gälla från 1.9.2023 till 31.8.2024. I fall radhustomter i Majberget delas genom tomtindelning till egnahemstomter, följs överlåtelsepriserna och -villkoren för egnahemstomter trots detaljplanebeteckningen AP.

Under behandlingen av ärendet föreslog Juha Kittilä att de åtta egnahemstomter som varit till salu från 2014 i Hindhår, adress Carlandervägen, säljs för 20 € / m2 istället för 30 €/m2. I omröstningen vann Juha Kittiläs förslag över stadsstyrens förslag med rösterna 37–14.

Stadsfullmäktige i Borgå fastställer årligen överlåtelsevillkoren och priserna för tomter i detaljplaneområden. De nuvarande priserna och villkoren gäller till slutet av augusti 2023.

Välfärdsrapportens årsberättelse 2022

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt anteckna välfärdsrapportens årsberättelse 2022 för kännedom.

Anvisningar för upprättande av förslag till budget och ekonomiplan för åren 2024–2026 och budgetram för år 2024

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt anteckna budgetramen för år 2024 för kännedom.

Rapport 1/2023 om uppföljning av ekonomi och verksamhet

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt anteckna rapporten om uppföljning av ekonomi och verksamhet 1/2023 för kännedom.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsfullmäktige enhälligt enligt beslutsförslagen.