Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 20.11.2023

Porvoon kehäsymboli.

Godkännande av projektplanen för en byggnad i lekparken på västra åstranden

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna projektplanen.

Grunder för markanvändningsavtal i centrumområdet

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna biträdande stadsdirektörens ändrade förslag. Stasstyrelsen beslutade att följande principer kan användas i Borgå centrums område vid utarbetandet av markanvändningsavtal fram till 31.12.2028:

Staden tar ut en markanvändningsavtalsersättning som motsvarar 40 % av värdet på den nya byggrätten till följd av detaljplaneändringen.

Det tas inte ut någon ersättning i fall markägaren förbinder sig till:

  • att bygga en bostads- eller affärsbyggnad enligt detaljplaneändringen inom 5 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft,
  • att ersätta kostnaderna för utarbetandet av detaljplaneändringen,
  • att ersätta de direkta kostnaderna per fastighet staden har för detaljplaneändringen, till exempel flytt av rör
  • att följa den bygganvisning som i samarbete utarbetas i samband med detaljplanen samt bygganvisningens kvalitetsnivå.

I markanvändningsavtalet ställer markägaren en säkerhet vars värde är 20 % av värdestegringen till följd av planändringen. Om projektet inte genomförs med de ovannämnda villkoren behåller staden säkerheten, i andra fall returneras den till markägaren. Ovannämnda principer kan användas, om projektet inte kräver märkbara kommunaltekniska investeringar.

Rekrytering av tjänsten som stadsdirektör

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att behörighetsvillkor för tjänsten som stadsdirektör är högre högskoleexamen och god förtrogenhet med kommunalförvaltningen. Dessutom förutsätts det en gedigen kompetens i kommunekonomin, bevis på strategiskt ledarskap och erfarenhet av ledarskapsuppgifter i en stor organisation. En framgångsrik stadsdirektör ska vara en god personalchef och kommunikatör, han eller hon ska vara bra på att bilda nätverk och ha en mångsidig förståelse för näringslivets och samt stadens intressegruppers verksamhet. I rekryteringen till tjänsten värdesätts också ett aktivt utvecklingsgrepp. Stadsdirektören behöver i sitt arbete goda muntliga kunskaper i finska, svenska och engelska. Stadsdirektören ska också skriva flytande antingen på finska eller svenska och läsa skriftligt material på båda inhemska språken.

Stadsstyrelsen beslutade att tjänsten som stadsdirektör ledigförklaras och kan sökas fram till 15.1.2024 kl. 12. Tjänsten tillsätts för sju år.

Utövande av stadsdirektörens tjänst

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att man väljer biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz att utöva stadsdirektörens tjänster fram till 30.4.2024.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.