Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 6.5.2024

Porvoon kehäsymboli.

Upprättande av ett program för ekonomisk produktivitet och balans

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt återremittera ärendet för ny beredning.

Uppföljningsrapport om ekonomi och verksamhet 1/2024

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt anteckna rapporten om ekonomi och verksamhet 1/2024 för kännedom och skicka den vidare till stadsfullmäktige för kännedom. Stadsstyrelsen gjorde en ändring i rapporten. I motsats till vad som konstaterades i uppföljningsrapporten för det första kvartalet har man beslutat att avbryta upphandlingsförfarandet för renoveringen av Gamla bron.
Stadens verksamhetsutgifter i januari-september var sammanlagt cirka 52,2 miljoner euro, vilket är cirka 22,0 % av hela årets budgetutgifter. Ökningen av jämförbara verksamhetsutgifter är cirka 5,7 procent jämfört med året innan. Av verksamhetsutgifterna består de största utgiftsposterna av personalkostnader och köp av tjänster. Personalkostnaderna var sammanlagt cirka 24,1 miljoner euro och köp av tjänster cirka 13,1 miljoner euro.

Det har varit vissa dröjsmål med inflödet av försäljnings- och avgiftsintäkter i början av året på grund av att stadens nya ekonomisystem infördes i sin helhet.

Ända till utgången av mars har staden fått totalt cirka 38,1 miljoner euro i skatteinkomster. Av summan är kommunalskattens andel cirka 26,3 miljoner euro, samfundsskattens 10,8 miljoner euro och fastighetsskattens cirka 1,0 miljoner euro. Intäkterna från kommunalskatten och samfundsskatten ligger i början av året på en klart lägre nivå än året innan, eftersom det i början av fjolåret redovisades stora skatteinkomster till staden från tidigare skatteår. Som helhet överensstämmer stadens skatteinkomster för januari-mars med budgeten.

Staden har i januari-mars fått totalt 11,6 miljoner euro i statsandelar, så utfallet är totalt 25,0 procent. Det förväntas inga ändringar i statsandelarna under år 2024.

Kokon idrottscentrum

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna Nina Uskis ändringsförslag. Stadsstyrelsen beslutade föreslå för stadsfullmäktige att projektet för Kokon idrottscentrum genomförs på det sätt som anges i alternativ C2 med följande tillägg: För huvudishallen görs en reservation för att öka publikkapaciteten från de ursprungligen planerade 1200 platserna med ytterligare en läktare med 300 ståplatser. Den andra ishallen utvidgas från sin ursprungliga design för att ge minst lika många publikplatser runt rinken som för närvarande finns i den befintliga ungdomshallen. En preliminär uppskattning av kostnadseffekten av dessa åtgärder är cirka 0,5 MEUR.

Stadsstyrelsen beslutade dessutom föreslå stadsfullmäktige att man med Kokonniemen liikuntakeskus Oy ingår ett uppdragsavtal om investeringsfasen för idrottscentret.

Johan Söderberg, Matti Valasti, Markku Välimäki och Jorma Wiitakorpi deltog inte i behandlingen av ärendet.

Godkännande av servicenivån på kollektivtrafiken 2025–2027

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå för stadsfullmäktige att staden strävar efter en servicenivå och tjänsteproduktion i linje med alternativet “måttlig och utvecklat” när det ekonomiska programmet för åren 2026–2027 utarbetas.

Kevin Servin föreslog att den nuvarande servicenivån ändras inte. Förslaget förföll i brist på understöd. Kevin Servin lämnade en protokollsanteckning i ärendet.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enligt beslutsförslagen.