Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämndens beslut 6.9.2022

Porvoon keskeisten alueiden osayleiskaavan rakennemallivaihtoehdot kartalla

Fortsättning på arbetet med delgeneralplanen fick grönt ljus av nämnden – härnäst får invånarna berätta vad de anser

Arbetet med en delgeneralplan för de centrala stadsområdena i Borgå pågår som bäst. Den nya planen ska ersätta den gamla delgeneralplanen från år 2004. Sommaren 2022 blev man färdig med en bedömning och jämförelse av verkningarna av de olika strukturmodellerna, vilket nämnden nu satte sig in i.
Stadsutvecklingsnämnden antecknade bedömningen av strukturmodellernas verkningar och det övriga materialet för kännedom samt beslutade att stadsplaneringen kan gå vidare med beredningen av delgeneralplanen med att höra intressenterna i enlighet med planen för deltagande och bedömning.
Strukturmodellerna och bedömningen av deras verkningar framläggs offentligt i september och oktober, då stadsborna har möjlighet att bedöma modellerna och framföra sina synpunkter på det bästa med dem. Dessutom ordnas ett evenemang för allmänheten och en workshop 15.9 på Konstfabriken. Anställda vid stadsplaneringen är anträffbara på Borgå torg 22.9 och har då också strukturmodellsmaterialet tillhands. Under framläggningstiden begärs utlåtanden också av bland annat invånarföreningar och myndigheter.

Planer på flervåningshus i trä framskrider på Västra åstranden

En detaljplaneändring bereds för den södra delen av Västra åstranden i Borgå. Området ligger i huvudsak söder om yrkeshögskolefastigheten Borgå Campus, nordväst om korsningen mellan Konstfabriksgatan och Guldlistgatan. Planändringen gäller byggnadsvolymen, användningsändamålet för byggandet och en förbättring av trafikförhållandena. Genom detaljplaneändringen vore det möjligt att bygga flervåningshus i trä för omkring 250–360 invånare.


Stadsutvecklingsnämnden godkände genmälena till kommentarerna och utlåtandena samt beslutade att förslaget till detaljplaneändring 549, Trähusen i Fabriksparken, ska framläggas offentligt.

Övriga ärenden

Mika Varpio föreslog understödd av Mika Laurila att övertagning används i kommunteknikchefens beslut § 95 / 2022, varvid nämnden röstade om saken. Beslutet gäller avlägsnande av vinterförvaring för småbåtar i Hammars hamnområde. För föredragandens förslag, övertagning används inte, röstade fyra ledamöter (Jarmo Grönman, Seppo Ijäs, Ilkka Luusua, Silja Metsola). För Varpios förslag, användande av övertagning, röstade sju ledamöter ((Kristel Pynnönen, Riitta Ahola, Sofia Antman, Mika Laurila, Emilia Mattsson Nortamo, Pehr Sveholm, Mika Varpio).

Således använde nämnden övertagning i kommunteknikchefens beslut § 95 / 2022.

Nämndens övriga beslut var likaså i överensstämmelse med föredragningen samt enhälliga.