Hoppa till innehåll
Pensaita puistossa.

Rapporter och naturutredningar

Nationalstadsparken i Borgå grundades den 18 maj 2010. Inrättandet av parken var ett av de nationella projekt som förverkligades i samband med Förenta Nationernas temaår för biologisk mångfald och det Europeiska kulturarvsåret. Parken är Finlands femte nationalstadspark.

Nationalstadsparken omfattar flera olika värdefulla kultur- och naturmiljöer. Förutsättningarna för att en stad ska få grunda en nationalstadspark är att staden har lyckats bevara stadsnaturens mångfald och sammanhängande helheter som förenar byggda kulturmiljöer med park- och grönområden.

Inrättandet av nationalstadsparker regleras i markanvändnings- och bygglagen. Enligt lagen bör en nationalstadspark bestå av ett område som i generalplanen har avsatts som park, rekreations- eller skyddsområde, värdefullt landskapsvårdsområde eller för någon annan användning som är lämplig med tanke på syftet med en nationalstadspark. För en nationalstadspark avsätts i första hand områden som ägs av kommunen, staten eller något annat offentligt samfund.

Nationalstadsparken i Borgå – en berättelse om Finlands historia

Nationalstadsparken i Borgå är en berättelse om Finlands historia. Berättelsen börjar vid tiden för den tidigaste bebyggelsen och följer historiens gång via medeltiden ända fram till tiden för den finska nationalstatens födelse. Nationalstadsparkens syfte är att bevara stadens värdefulla historiska områden och naturobjekt och att öka deras värde ytterligare. Målet är att vårda och utveckla området så att stadens invånare och besökare också i framtiden kan få uppleva nationalstadsparkens estetiskt och ekologiskt värdefulla miljö.

Nationalstadsparken omfattar det vackra kultur- och naturlandskapet i ådalen, där man kan se spåren av områdets långa bebyggelse- och kulturhistoria. Till nationalstadsparken hör viktiga fornminnesområden och historiska stadsmiljöer, gamla park- och rekreationsområden och naturskyddsområden.

Samma stadsmiljöer och skogs- och skärgårdslandskap som kännetecknade den nationalromantiska landskapsbilden kan beskådas i Borgå än i dag.

  • Kulturhistoriska områden av riksintresse är bland annat Gamla stan, den medeltida Borgbacken, Näsebackens begravningsplats och empirestadens trähuskvarter.
  • Områden av särskild betydelse för den biologiska mångfalden är framför allt den internationellt värdefulla fågelviken vid Borgå åmynning och naturskyddsområdena i Stensböle.
  • Viktiga områden för stadsborna är åstrandens parkzon och strandpromenaden med sina caféer,
  • Till de parkskogar och utsiktsplatser som omtalades redan på 1800-talet hör Näse gårds parkskog, Kokonuddens folkpark, Jonasbacken, Tornberget, Gammelbacka herrgårdsträdgård samt Telegrafberget i Haiko.
  • Kulturhistoriskt viktiga objekt är Haiko gård, Edelfelts ateljémuseum, Villa Wilhelmsberg och kulturlandskapet kring Stensböle gård, som alla är exempel på 1800-talets parkkultur. Dessa områden ligger liksom naturskyddsområdena vid Borgå ås mynning.

I Borgå har också privata markägare varit starkt engagerade i nationalstadsparksprojektet. Inemot 150 enskilda markägare och fastighetsägare medverkar i projektet, vilket är mer än i något annat motsvarande projekt. 

Naturutredningar på finska  

Naturutredning 2010-2011

Skötsel- och nyttjandeplan

Årsberättelser på finska


Ansökningsdokument på finska