Hoppa till innehåll

Lediga tomter på kartan

Lediga egnahemstomter i grönt, reserverade tomter i gult. Du får reda på pris och annan information genom att klicka på tomten.

Finnby

Finnby ligger cirka 3,5 kilometer nordväst om Borgå centrum. Bostadshusen i byn representerar olika tidsperioder. I närheten av de tomter som nu marknadsförs finns hus från början av 1900-talet till början av 2000-talet. De nya tomterna kompletterar egnahemsområdet. Finnby använder tjänsterna i centrum.

Detaljplan och bygganvisningar

Byggnaderna på de nya tomterna ska anpassas till helheten av de omgivande husen och återspegla sin egen tidsålder. Ljusfärgade byggnader med sadeltak och brädfodring passar bäst i området.

De hus som byggs i området får ha en eller två våningar eller något däremellan.

Jordmån

Området är utmanande. Tomterna ligger på en ås som är ett viktigt grundvattenområde. Jordmånen är i huvudsak sand och grus, och på den finns olika mängder av lera. Husgrunder och ett eventuellt utbyte av jordmassor förutsätter att arbetet planeras och genomförs noggrant.

Det är skäl att planera noggrant eventuella utfyllningar av tomter så att grundvattnet inte förorenas och lerskiktet inte rör på sigs. Särskilda specialplaner ska utarbetas för olika lager av fyllnadsjord, byggnadssätt och så vidare. Uppmärksamhet ska fästas vid bland annat fyllnadsjordens renhet, grundvattnets kvalitet och kvantitet, geotekniska egenskaper samt dränering. Här finns några allmänna principer:

  • Utfyllnaden ska göras med ren icke-förorenad mineraljord (Hk, Sr). Lera, slamjord eller humushaltig jord ska inte användas.
  • Växtlighet, humuslager och organiskt material ska avlägsnas före fyllningen.
  • Vid behov ska man använda en filterduk mellan markgrund och fyllning.
  • Täckdikning eller annan dränering ska planeras så att dagvattnet inte skapar gölar eller absorberas okontrollerat.

Mera information om specialförhållandena på tomterna med lerbotten finns på sidan Bra att veta innan du ansöker en tomt.

Karta över tomterna

Obehörig vistelse på byggarbetsplats förbjuden

En del av tomterna är byggarbetsplats. Obehörig vistelse på byggarbetsplatser är förbjuden av säkerhetsskäl. Byggarbetsplatserna är markerade med till exempel byggstängsel och plastband.

Övrigt

Inga jordvärmebrunnar får placeras på tomterna eftersom området ligger i ett viktigt grundvattenområde.

Vid Mosskärrsvägen finns vatten- och avloppsledningar. De som får tomterna 5003-3, 4 och 5 ska själv bygga anslutningar till tomterna. Vid byggandet ska följas Borgå vattens anvisningar och bestämmelser.

Från Mosabackavägen kommer till tomten 5003-2 en vattenledning och ett avlopp som är gemensamma med granntomten och som båda tomterna ansluter sig till. Avtalet om vattenledningen och avloppet, som är gemensamma för båda fastigheterna, överförs till den som får tomten 5003-2. På tomten 5003-2 finns ett servitut för vatten- och avloppsledningar.

En del av tomterna ligger under gatuplanet. Dessa tomter ska fyllas för att området och byggplatsen ska ligga på samma nivå med den omgivande markytan. För att undvika olägenheter av ytvattnen ska inga hus byggas i en grop.

Bylandslapet i Finnby

Ilmakuva Suomenkylästä. Keskellä pieni metsäsaareke ja tasoitettu hiekkakenttää, mihin uudet tontit tulevat. Ympärillä on omakotitaloja 1900-luvun alkupuolelta 2000-luvun alkuun.