Hoppa till innehåll

Konditionsundersökningen i Estbacka daghem är färdig

I den äldsta sdelen av Estbacka daghem finns skador som måste grundligt renoveras, och dessutom finns det problem med golvbeläggningarna i den nyaste delen. Detta framkom i en fukt- och inneluftteknisk konditionsundersökning. I den del av daghemmet som byggdes år 2000, som inrymmer bland annat allergigruppen, konstaterades inga särskilda renoveringsbehov.

I den äldsta sdelen av Estbacka daghem finns skador som måste grundligt renoveras, och dessutom finns det problem med golvbeläggningarna i den nyaste delen. Detta framkom i en fukt- och inneluftteknisk konditionsundersökning. I den del av daghemmet som byggdes år 2000, som inrymmer bland annat allergigruppen, konstaterades inga särskilda renoveringsbehov.

Byggnadens äldsta del är från år 1990

Daghemmets äldsta del ligger mellan två nyare byggnadsdelar. I konditionsundersökningen kom det fram att det finns mikrobskador i isoleringsmaterialet i nedersta delen av ytterväggarna och under markytan i den äldsta delen. Föroreningar kan sprida sig till inomhusluften eftersom konstruktionen inte är tät och lokalerna har litet undertryck. Också i de gamla ytterväggarna, som nu fungerar som mellanväggar mellan den äldsta och nyaste delen, konstaterades mikrobskador som kan sprida föroreningar till inomhusluften. Ventilationsmaskinerna i den äldsta delen har uppnått sin tekniska livslängd och från deras ljudisoleringsdelar lossnar fibrer till inomhusluften.

I rapporten rekommenderas som korttidsåtgärd att byggnadsfogarna tätas. För att kunna använda byggnaden ännu länge rekommenderas att konstruktionerna renoveras grundligt.

– Vi har redan vidtagit snabba åtgärder och fört luftrenare till lokalerna, och dessutom justeras ventilationen så att ett litet övertryck skapas, vilket minskar spridningen av föroreningar till inomhusluften. Lokalerna kan fortsättningsvis användas. Till nästa måste vi fundera om byggnadsdelens användningstid förlängs genom tätningsrenovering eller om en grundlig renovering eller en annan lösning är aktuell. Att åtgärda problemet skulle kräva att fasaden och delvis sockeln rivs, berättar projektchef Pekka Koskimies.

Byggnadens nyaste del är från år 2014

Den nyaste delen av byggnaden ligger närmast Helsinforsvägen. Dess konstruktioner är i huvudsak fungerande och ventilationsmaskinerna är i snyggt skick med tanke på dess ålder. Enligt konditionsundersökningen är det största problemet gällande inomhusluften fukten under linoleumgolvet som är högre än i de övriga byggnadsdelarna. Fukten i betongunderlaget har sannolikt skadat golvets linoleumyta, varifrån organiska utsläpp lossnar till inomhusluften. De lokaler som har plastmatta, såsom wc och tambur, har enligt konditionsundersökningen inte motsvarande problem.

– Linoleumbeläggningen behöver enligt konditionsundersökningen bytas till annat material, och limmet och spacklet slipas bort. Arbetet kan inledas stegvis senast under sommaren. Det finns luftrenare i lokalerna och ventilation dygnet runt minskar på orenheterna i inomhusluften, säger Koskimies.

Byggnadsdel från år 2000

I den byggnadsdel som ligger närmast parkeringsplatserna konstaterades inga betydande risker eller skador i konstruktionerna, och ventilationsmaskinerna är i snyggt skick med tanke på dess ålder.

Om konditionsundersökningen bes ett utlåtande av miljöhälsovården, och utgångspunkten är att lokalerna renoveras utgående från konditionsundersökningen så att de är tekniskt i skick.

Ytterligare uppgifter:
projektchef Pekka Koskimies
tfn 040 489 1865
pekka.koskimies@porvoo.fi